Nyhet

Har du koll på ersättningsrapporten?

Ulrika Anjou
Med:
insight featured image
Från och med i år finns ett nytt krav i aktiebolagslagen (ABL) som innebär att alla bolag som är noterade på en reglerad marknad måste lämna en rapport över ersättningar till ledande befattningshavare senast tre veckor innan bolagsstämman. För en del bolag börjar det därför bli bråttom att sammanställa rapporten och Grant Thornton erbjuder nu en tjänst som kan lösa detta.

Det finns sedan tidigare krav på att bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige är skyldiga enligt ABL att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Under förra året infördes också krav på att följa upp riktlinjerna och för detta ändamål upprätta en ersättningsrapport. Syftet med ersättningsrapporten är att aktieägarna ska kunna bedöma hur de antagna riktlinjerna har efterlevts.

– Det här är en utvidgning som gör att man blir transparent i vad man landar i för belopp och upplägg. Och det kan ju vara en intressant information för aktieägarna att se hur mycket man egentligen betalar de som styr bolaget, hur mycket får de och vilka olika typer av ersättningspaket har de, samt hur riktlinjerna har efterlevts. Man får i rapporten även med optionsprogram och rörliga ersättningar som bonus och tantiem, som kanske är det mest intressanta, säger Ulrika Anjou som är Partner och chef för Finansiell rapportering (AFRA) på Grant Thornton.

Ersättning viktas mot bolagets resultat

En del av rapporten viktar också ersättningarna mot bolagets resultat så att aktieägarna får en uppfattning om dessa står i relation till varandra.

– Det blir lite spännande i år när rapporterna läggs fram på stämmorna, om det blir några heta diskussioner med den transparens som kommer nu, säger hon.

Kravet på ersättningsrapport omfattar alla bolag som har noterade aktier på en reglerad marknad, Nasdaq Stockholm och NGM Equity, och i år är alltså första gången som rapporten ska lämnas. Eftersom bolagstämmorna vanligtvis hålls mellan mars och maj börjar det för en del bolag att brinna i knutarna.

Ny tjänst från Grant Thornton

För de kunder som behöver hjälp lanserar nu Grant Thornton en tjänst där man bistår med rådgivning i deras arbete med att upprätta ersättningsrapporten enligt gällande lag och regelverk och anpassad till bolagets verksamhet och omständigheter.

Ulrika Anjou tror att de flesta bolag är medvetna om att rapporten ska sammanställas men att man i en del fall inte riktigt mäktat med att läsa in sig på kraven och sätta igång med arbetet.

– Min känsla är att många tycker att de ska sy ihop rapporten i samband med årsredovisningen och kanske inte riktigt har funderat på innebörden av ersättningsrapporten. Och det finns rätt mycket klurigheter, det är många begrepp som man måste förstå vad de innebär, till exempel definitionen av olika ersättningsformer och resultatmått, detaljeringsgrad av informationen samt presentationsform.

Om ett bolag skulle missa att lämna en ersättningsrapport till bolagsstämman innebär det att man bryter mot aktiebolagslagen och det kan i så fall få en del konsekvenser.

– Ytterst är det ett ansvar för styrelsen säger Ulrika.

Vad ska ingå i ersättningsrapporten?

Ersättningsrapporten ska omfatta de ersättningar som regleras av de på stämman antagna riktlinjerna. Syftet med ersättningsrapporten är att bolagen ska ta fram en tydlig och lättbegriplig rapport som ger en heltäckande bild över den ersättning, inklusive alla förmåner oavsett form, som har betalats ut eller är innestående till enskilda ledande befattningshavare. Ersättningsrapporten ska vara en separat rapport, skild från årsredovisningen (det vill säga inte ingå i förvaltningsberättelsen eller den finansiella rapporten), och bland annat innehålla:

  • En detaljerad beskrivning av VD, vice VD och vissa av styrelsens ersättningar, inklusive incitamentsprogram
  • Information om förändringar i ersättningarna
  • En jämförelse med bolagets resultat, genomsnittliga ersättningar till medarbetarna (baserat på en särskild definition) för minst fem år.
  • Avvikelser från beslutsprocess och riktlinjer

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Ulrika Anjou.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.