Nyhet

Covid-19 i förvaltningsberättelsen – så här redovisar du

Elisabeth Raun
Med:
insight featured image
För många är det snart dags att stänga året. I och med det uppstår frågan om hur man ska redovisa covid-19 i förvaltningsberättelsen. Faktum är att pandemin är av sådan karaktär att du måste ha med information om hur den har påverkat organisationen - oavsett hur den har påverkat. Elisabeth Raun, redovisningsspecialist på Grant Thornton, guidar dig rätt, oavsett om du redovisar enligt K3 eller K2.

- Jag vill inleda med att säga att det viktig att vara ärlig! Ta upp både positiva och negativa händelser, det ger dig en möjlighet till förklaring och åtgärder. Det finns några generella steg för alla att följa kring vilka upplysningar man måste ha med, sedan är det som med mycket annat att det gäller att utgå från den egna verksamheten, säger Elisabeth Raun.

Använd listan nedan för att få exempel på information som behöver upplysas om - och var i förvaltningsberättelsen den kan presenteras:

Detta gäller för K3

I K3 kan det hända att upplysning måste göras på ett övergripande sätt men även fördelat på de olika rubrikerna i förvaltningsberättelsen:

 • Allmänt om verksamheten
 • Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 • Översikt över resultat och ställning
  • Påverkan på nyckeltal
  • Förklaring till förändring
 • Användning av finansiella instrument
 • Hållbarhetsupplysningar/Hållbarhetsrapport
  • Miljöfrågor
  • Personalfrågor som jämställdhet/arbetsmiljö/kompetensutveckling => Hållbart arbetsliv
 • Förväntad framtida utveckling
  Vad som faktiskt är känt:
  • Framtida projekt/program
  • Framtida organisationsutveckling
  • Framtida hjälpbehov
  • Framtida kampanjer
  • Förväntad påverkan av covid-19
 • Miljöinformation
 • Egna aktier
 • Forskning och utveckling
 • Utländska filialer/regionkontor

Exempel på väsentliga händelser under räkenskapsåret som har betydelse för organisationen och behöver upplysas om:

 • Ledningens åtgärder – vad har gjorts?
 • Påverkan på intäkter/kostnader – hur har de utvecklats under året?
 • Minskade kostnader - hur har organisationen arbetat med att minska kostnaderna?
 • Förändringar/neddragningar i verksamheten => projekt/aktiviteter som inte kunnat genomföras?
 • Ändamålsuppfyllelse genom bidrag/anslag både
  • Organisationens egna beviljade anslag till externa parter, om de inte kan genomföras, hur påverkas ändamålsuppfyllelsen?
  • Organisationen har fått medel som inte har kunnat användas enligt överenskommelse.

De ändrade förutsättningarna i jämförelse med vad som avtalats behöver hanteras. Ta kontakt med bidragstagare/givare för att diskutera överenskommelser, ändrad inriktning, återbetalning etc

 • Personal
  • Uppsägning av personal
  • Reseförbud/hemarbete
  • Hur har det påverkat personalen?
 • Erhållna offentliga stöd – Presentera vilka statliga stöd som erhållits t ex korttidsarbete och hyresnedsättning
 • Frågor kring fortlevnad - Om det befaras att organisationen inte kommer fortleva måste det informeras om.
 • Det innebära även annan problematik avseende värdering eftersom fortlevnadsprincipen är en av grundpelarna vid upprättande av årsredovisning.
 • Förklaring av utfall jämfört med befarat i årsredovisningen 2019. Vad var befarat och informerat om i förra årsredovisningen, följ upp och berätta vad som faktiskt hände och händer.

Väsentliga händelser efter balansdagen presenteras i:

 • Not
 • Förvaltningsberättelsen 

Samma tänk som i årsredovisningen för 2019, i not ett måste och eventuellt även information i förvaltningsberättelsen.

Detta gäller för K2

Motsvarande information som i K3 behöver upplysas om i förvaltningsberättelsen enligt K2 men får fördelas till följande rubriker:

 • Allmänt om verksamheten
 • Väsentliga händelser
 • Information om kontrollbalansräkning har eller borde ha upprättats
 • Flerårsöversikt
  Varierar omsättningen mer än 30% mellan åren ska företaget kommentera detta.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Not
 • Förvaltningsberättelsen
 • Samma tänk som i årsredovisningen för 2019, i not ett måste och eventuellt även information i förvaltningsberättelsen.

Har du frågor om vad som gäller för din verksamhet specifikt, tveka inte att kontakta Elisabeth Raun.