Branschnyhet

Sociala aspekter - viktiga för en effektiv och hållbar vård

Johanna Forsgren
Med:
insight featured image
Under 2022 har den sociala hållbarheten hamnat i fokus, inte minst kopplat till pandemin. För vårdbolagen handlar det både om hur personalen och patienterna hanteras och kraven från både investerare och lagstiftningen ökar. Grant Thorntons rådgivare Johanna Forsgren berättar mer och ger tips på sju konkreta områden att fokusera på.

Social hållbarhet handlar om att förstå hur organisationer direkt eller indirekt påverkar sina egna medarbetare, medarbetare i värdekedjan, kunder/patienter och lokala samhällen.

- Området har ökat i betydelse för investerare, och även EU arbetar med att ta fram ett flertal direktiv med fokus på just social hållbarhet som kommer att påverka organisationer inom flera branscher. Till exempel kommer snart den sociala taxonomin, nya krav på Human Rights Due Diligence som syftar till bättre kontroll av mänskliga rättigheter i värdekedjan, samt lagförslaget om att upphandlande myndigheter ska ha en skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. Säger Johanna Forsgren, hållbarhetsrådgivare på Grant Thornton.

Hållbar vård

Vård- och omsorgssektorn präglas fortsatt av effekterna av pandemin som har haft stor påverkan på människor, deras arbetssituationer och arbetsbelastning, vilket har bidragit till en försämrad situation inom ramen för kompetensförsörjningen och bristen på legitimerad personal. Därmed tampas vården med att skapa förutsättningar där medarbetarna har tid och en arbetsmiljö där de kan leverera god kvalitet och medmänsklighet.

- När vi resonerar kring vad hållbar vård innebär för medarbetaren handlar det ofta om en hållbar arbetssituation som möjliggör för medarbetaren att ge rätt vård till sina patienter i rätt omfattning och vid rätt tid. För att detta ska ske måste arbetsplatsen erbjuda rätt förutsättningar vad gäller allt från schemaläggning, kompetensutveckling, till ledarskap, delaktighet och trivsel. Dessa förutsättningar påverkar även hur patienterna upplever vården, och en god kultur kan lägga grunden för att skapa en jämlik vård där kraven är att vård ska erbjudas på lika villkor oavsett till exempel, bakgrund, kön, genus, ålder, och bostadsort, säger Johanna Forsgren.

Vad händer på vårdmarknaden just nu?
Vad händer på vårdmarknaden just nu?
Läs denna artikel

För att lyckas med den sociala hållbarheten i din organisation har Grant Thorntons team tagit fram en lista med tips på åtgärder som bör implementeras:

1. Upprätta en uppförandekod som tydligt beskriver förväntningar på medarbetare, samarbetspartners och leverantörer och som även inkluderar viktiga hållbarhetsaspekter.  

2. Håll regelbundna medarbetarsamtal som följer en standard och som ger möjlighet till dialog kring kompetens- och andra utvecklingsmöjligheter.   

3. Genomför och följ upp en medarbetarundersökning och/eller kund/patientundersökning minst en gång per år för att fånga viktiga frågor, åsikter och förbättringsmöjligheter. 

4.Satsa på resurseffektivisering och digitalisering för att uppnå en effektivare vård och bättre förutsättningar för medarbetare. 

5. Effektivisera organisationens schemaläggning med hjälp av digitala verktyg. 

6. Inför en visselblåsarfunktion för att säkerställa att viktiga ärenden rapporteras in på ett säkert sätt och att feedback följs upp.   

7. Säkerställ insyn och transparens i leverantörskedjan och en process (due diligence) för att följa upp hållbarhetsfrågor så som mänskliga rättigheter, materialförsörjning och arbetsvillkor utanför den närmaste verksamheten.