article banner
Tips och råd

Undvik misstag i hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsrapportering är ofta en självklarhet för större företag och de senaste åren har även företag som inte omfattas av lagkrav börjat inse värdet av att arbeta med och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Men det är lätt att göra misstag, till exempel genom att sätta upp orealistiska mål eller fokusera på fel områden. Linda Mannerby, hållbarhetsansvarig på Grant Thornton, reder ut begreppen.

Hållbarhetsrapportering dök upp på allvar i början av 1990-talet när stora företag började producera olika typer av miljö- och hållbarhetsrapporter. Idag är hållbarhetsperspektivet något som genomsyrar i stort sett alla företag och organisationer, och att rapportera och informera om hållbarhetsarbetet börjar bli en förutsättning för att över huvud taget kunna bedriva verksamhet.

– Intresset för de här frågorna har ökat stadigt bland investerare, politiker, kunder, den yngre generationen och samhället i stort. Från att i början ha handlat specifikt om miljöfrågor har fokus breddats till att också omfatta jämlikhet, samhällsansvar och alla andra hållbarhetsfrågor. Och för näringsliv och företag gäller det att förstå den här utvecklingen och leva upp till de nya krav som ställs, säger Linda Mannerby, hållbarhetsansvarig på Grant Thornton.

Linda Mannerby

Ett viktigt steg i utvecklingen är FN:s Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling och ger oss en mer heltäckande bild över de stora utmaningarna världen står inför. Lagstiftningen har redan påverkats av globala målen och framåt kommer vi se mer av det. Näringslivet är en otroligt viktig del i att skapa förändring och lösa de utmaningar vi står inför, berättar Linda.

– Ökade förväntningar på företagen slår naturligtvis direkt mot affärsverksamheten och det har fått företagen i allmänhet att på ett helt annat sätt förstå vikten av att arbeta med hållbarhet och hur det ska kommuniceras, säger Linda.

Hennes erfarenhet är dock att medvetenheten om hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas varierar beroende på företagens storlek.

– Generellt kan man säga att större börsbolag är väl medvetna om vikten av hållbarhetsrapportering medan det är lite si och så när det gäller mindre entreprenörsdrivna företag. Vissa har ett väldigt högt hållbarhetsmedvetande, medan andra inte ligger lika långt framme, och här har vi en viktig roll att fylla i vårt rådgivningsarbete, förklarar Linda.

För att kunna svara upp mot de nya kraven på hållbarhetsområdet har Grant Thornton i Sverige sedan 2015 skapat ett team för som erbjuder olika typer av rådgivning anpassad till företagens olika behov. Det kan till exempel handla om strategiprojekt där Grant Thornton arbetar med en plattform som heter integrerad rapportering där ingår. Ett annat exempel är finansiella kunder som arbetar med att sälja eller köpa företag. Där erbjuder Grant Thorntorn ett verktyg, ESG Fortress Model, som utvärderar hållbarhetsrelaterade risker på alla nivåer i ett företag och gör det ”exit ready”.

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan alltså bli direkt avgörande för ett företags verksamhet men enligt Linda Mannerby finns det flera fallgropar och det gäller att bedriva arbetet på rätt sätt.

– Man måste förstå att det inte bara handlar om att göra en rapport, hållbarhetsarbetet måste vara förankrat internt och bedrivas långsiktigt. Det är heller inte trovärdigt att hävda att man ska uppfylla alla FN:s 17 globala mål, man måste identifiera vilka som är relevanta för den egna verksamheten och sätta upp egna mål som det är realistiskt att nå, säger Linda och fortsätter;

– De nyckeltal man väljer att redovisa behöver kunna följas bakåt i tiden så att man verkligen kan visa att det sker en utveckling. Och det är viktigt att man ökar trovärdigheten genom att låta granska och validera data och nyckeltal, det kan ske antingen genom att man använder en extern granskare som oss, eller att man har en funktion med interna granskare.

Och i slutändan handlar det om att verkligen förstå vad som håller på att hända på hållbarhetsområdet.

– FN:s globala mål för 2030 är en realitet som kommer att träffa alla typer av verksamheter. Det gäller att inse hur genomgripande den här förändringen blir och se till att man anpassar sig till en ny verklighet, avslutar Linda.

Fem vanliga misstag i hållbarhetsrapporteringen

  1. Arbeta och rapportera på för många områden.

Många företag påverkar som störst negativt och positivt inom några få områden. Kartlägg, arbeta och redovisa hur ditt företag påverkar störst och prioritera också vad som är viktigt för era intressenter.

  1. Ha alltför optimistiska mål

Sätt upp realistiska mål, både kortsiktiga och långsiktiga, och visa gärna mål som nåtts, det skapar trovärdighet. Stycka elefanten i mindre delar!

  1. Att ha nyckeltal utan ett sammanhang

Ett nyckeltal utan någon jämförelse är värdelöst, redovisa gärna resultat från de senaste 2-3 åren.

  1. Undvik att förklara alla Globala målen

Ta reda på vilka Globala mål som ditt företag påverkar mest och koppla samman med de övergripande affärsmålen.

  1. Missa att granska och validera data och nyckeltal

Granskade rapporter ökar i trovärdighet, ger minskade datakvalitetsrisker och bidrar till förbättrat internt beslutsfattande.

Läs mer och få inspiration till ett ökat fokus på hållbarhet i din verksamhet!


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev