Tips och råd

Experterna guidar till den nya rekonstruktionslagen

Med:
Louise Sjödahl
insight featured image
Den 1 augusti trädde en ny rekonstruktionslag i kraft. Den är anpassad efter EU-rättsliga krav och innehåller en hel del nyheter och verktyg som ger större möjlighet för företag att klara sig genom tuffa tider. Konkursförvaltare och rekonstruktör Louise Sjödahl från Ackordscentralen och Johan Andersson, auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton, berättar om nyheterna i den nya lagen och vad de innebär.

Syftet med den nya rekonstruktionslagen är att enklare fånga upp företag som i grunden är livskraftiga, men som av olika anledningar hamnat i ekonomiska svårigheter de själva inte kan råda över. Om inget görs kan de på längre sikt behöva avveckla verksamheten.

Dessa företag kan från och med den 1 augusti ansöka om och beviljas företagsrekonstruktion i ett tidigare skeende än förut. Det vill säga innan faktisk betalningsoförmåga föreligger.

- Den nya lagen vänder sig till både mindre och större bolag, men då en rekonstruktion är ganska omfattande och kostsam får den bättre förutsättningar att lyckas lösa företagets problem om det är ett större bolag som råkat ut för svårigheter, säger Louise Sjödahl som också var med och tog fram det nya lagförslaget.

En lag helt rätt i tiden

Louise Sjödahl är nöjd med utfallet och tycker att lagen både ligger helt rätt i tiden och dessutom är nödvändig.

- Lagen ger framför allt större företag bättre möjlighet att klara sig genom de tuffare tider som vi nu verkar ha framför oss säger Louise Sjödahl och fortsätter:

- Vi ser till exempel att många företag har problem efter pandemin. Det kan handla om svårigheter att betala den skatt som de tillfälligt fått anstånd med på grund av pandemin, att en stor kund har gått i konkurs, eller att en leverantör har svårt att få loss sina varor. Höjda drivmedelspriser kan också komma att ge negativa effekter på sikt, säger Louise Sjödahl.

Många nyheter och verktyg

Den nya lagen bygger delvis på befintlig svensk lagstiftning och delvis på ett EU-direktiv. Den innehåller en hel del nyheter och flexibla verktyg som lättare kan skräddarsys och anpassas efter det enskilda företagets behov, storlek och olika ekonomiska utmaningar.

Den största nyheten är att en rekonstruktionsplan kan fastställas av tingsrätten.

Rekonstruktionsplanen blir bindande så snart den är godtagen av majoriteten av fordringsägare och fastställd av tingsrätten. Rekonstruktionsplanen kan innehålla olika åtgärder som bedöms nödvändiga för att säkra verksamhetens livskraft.

- Den i särklass viktigast åtgärden är att gäldenärerna kan få till stånd en ekonomisk uppgörelse med samtliga fordringsägare, vilket kan innefatta anstånd med att betala skulder, eller att skulder skrivs av helt eller delvis, säger Louise Sjödahl.

Se över rekonstruktionsplanen 

Andra åtgärder kan vara att sälja en viss verksamhetsdel eller att tillföra nytt kapital genom en nyemission. Det är även möjligt att ändra villkor i befintliga avtal.

- Rekonstruktionsplanen ger nya möjligheter som förhoppningsvis kan leda till fler hållfasta rekonstruktioner och att fler företag överlever efter rekonstruktionen och därmed kan undvika konkurs, säger Louise Sjödahl.

Andra viktiga nyheter är att företag får större möjlighet att säga upp avtal i förtid eller möjlighet att begära att enbart viss del av ett avtal ska fullföljas medan en annan del ska sägas upp, samt att reglerna om kontrollbalansräkning och styrelsens ansvar pausas under en rekonstruktion.

- Möjligheterna att nyttja lönegaranti för de anställda kommer fortsätta att gälla vilket också ger en viktig likviditetslättnad initialt och kan behövas för att ställa om verksamheten, säger Louise Sjödahl.

Rekonstruktionsbeslut ger andrum

Ett beslut om rekonstruktion innebär att företaget ställer in sina betalningar vilket ger företaget andrum att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkra livskraften i företaget. Till skillnad från konkurs drivs verksamheten vidare under en rekonstruktion vilket möjliggör att befintlig styrelse och ledning sitter kvar och är beslutsföra.

- I samråd med rekonstruktören vidtar bolaget därefter de åtgärder som krävs för att få verksamheten livskraftig och lönsam igen. Det kan handla om personalreduceringar, översyn och utträde ur olönsamma avtal, förklarar Louise Sjödahl.

Tecken att vara aktsam på

När vet man då ifall det är dags att ansöka om rekonstruktion? Enligt Louise Sjödahl och Johan Andersson är det framför allt likviditeten som företagare bör vara aktsamma på.

- Det är viktigt att göra en realistisk budget och likviditetsprognoser som du följer upp varje månad. Då kan du se utvecklingen och fatta dina affärsmässiga beslut på bättre underlag. Om du ser tecken på att likviditeten krymper bör du se upp. Det finns många bra prognosprogram i dag som du kan erhålla kostnadsfritt, säger Johan Andersson. Var också observant på om dina kunder inte längre betalar i tid. En kunds ekonomiska svårigheter kan i förlängningen ge svårigheter för dig.

Be om råd i tid

Johan Anderssons råd till företagarna är att ta kontakt med sin revisor eller redovisningskonsult så det finns en osäkerhet kring likviditeten.

- En revisor kan se om det finns risker med att driva bolaget vidare. På Grant Thornton har vi alltid fria rådgivningstimmar och det kan vara värt att sätta sig ner i god tid för att se vilka olika förutsättningar och valmöjligheter som finns. Om det krävs en rekonstruktion kan din revisor också vara en bra part att ha en löpande diskussion med under hela processen, säger Johan Andersson.

I de fall en rekonstruktion blir nödvändig ska du ta kontakt med en rekonstruktör som kan reda ut vad som gäller för dig och vilka möjligheter som finns.

- En rekonstruktör tillvaratar verksamhetens intressen och tar fram en plan som fungerar för ditt specifika bolag. Vi guidar dig genom hela processen och berättar vad du kan vidta för åtgärder, säger Louise Sjödahl.

Även Louise Sjödahl trycker på vikten av att söka hjälp innan problemen är ett faktum, framför allt för att kunna få rätt information och rådgivning.

- Ju tidigare du söker hjälp desto mer ökar förutsättningarna att ta bästa beslutet givet situationen. Det kan räcka med att sälja någon tillgång, eller att söka ett brygglån, utan att gå in i det formella förfarandet. Möjligheterna blir färre ju längre du väntar. Till slut kanske bara konkurs återstår som enda alternativ, säger hon.

Större krav på rekonstruktörer

I den nya lagen finns det krav på att rekonstruktörer ska ha tillräcklig kompetens Därför blir det nu ännu viktigare att inte vända sig till första bästa förvaltare. En rekonstruktör måste vara en konkursförvaltare som har erfarenhet av fortsatt drift i konkurs eller annan liknande erfarenhet som rekonstruktionsförfarande för att komma i fråga för uppdraget.

- Den nya lagen kräver att det görs en rad komplexa bedömningar under rekonstruktionsförfarandet. Det finns en stor risk att du inte får rätt rådgivning om du vänder dig till en någon som inte har tillräcklig kompetens, säger Louise Sjödahl.

Har ni slutligen några tips på vägen, som kan vara bra att ha till hands om ditt bolag står inför ekonomiska utmaningar?

  • Sök rådgivningshjälp så tidigt som möjligt. Då kan du komma undan med mindre ingripande åtgärder och får fler möjligheter att lösa dina problem.
  • Var noga med vilka rådgivare du väljer. Det är viktigt att rekonstruktören har rätt kompetenser för att hjälpa dig.
  • Gör din likviditetsprognos. Lyft frågan till din revisor om du är osäker på hur det ser ut framåt.
  • I oroliga tider är det ännu viktigare att hålla kontakt med leverantörer och kunder för att snabbare kunna agera i tid. Var därför uppmärksam på, och beakta händelser hos dina leverantörer och kunder i dina prognoser. Hur påverkar de din budget? Hur ska du agera om de går i konkurs? Vänd dig till rådgivare för hjälp. Ofta finns det bra information hos olika branschorganisationer och branschkunniga konsulter som din revisor.