Skattenyhet

Uppfyller din förening eller stiftelse skattekraven?

Sofia Bülow
Med:
insight featured image
För de föreningar och stiftelser som vill klassa sig som inskränkt skattskyldiga är det viktigt att varje år försäkra sig om att man uppfyller kraven i skattelagstiftningen. För en del kan det vara nödvändigt att innan årsskiftet dela ut, eller fatta beslut om att dela ut, mer medel för att uppfylla kraven.

Det är främst fullföljdskravet och verksamhetskravet som man behöver kontrollera så att man uppfyller. Detta gäller:

Fullföljdskravet

Fullföljdskravet kan enklast beskrivas som ett krav på att man använder sin avkastning och inte samlar avkastningen ”på hög”. Varje år ska minst 75–80 procent av nettoavkastningen användas till att främja något allmännyttigt ändamål.

Med nettoavkastning avses utdelning (ej kapitalvinst), bidrag, gåvor och näringsinkomster som är undantagna från beskattning minskat med kostnaderna för att förvärva intäkterna. Exempelvis arvode till kapitalförvaltare, insamlingskostnader, skälig del av redovisning/revision etcetera.

Med att främja något allmännyttigt ändamål avses de kostnader man har för att uppfylla sitt allmännyttiga ändamål. Det kan exempelvis vara fråga om kostnader i egen verksamhet eller lämnande av bidrag till andra ideella organisationer eller fysiska personer att användas till något allmännyttigt ändamål. Dylika kostnader kallas för fullföljdskostnader.

För att beräkna om man uppfyller kravet beräknar man hur stor del av nettoavkastningen som används till fullföljdskostnader som främjar något allmännyttigt ändamål.

Bedömningen kan göras som ett genomsnitt för fem år (året som ska uppfyllas och de fyra föregående åren) men det är som vi ser det alltid bäst att uppfylla kravet varje år.

Ny i styrelsen – Det här behöver du veta
Tips!
Ny i styrelsen – Det här behöver du veta
Läs denna artikel

Verksamhetskravet

Verksamhetskravet är att krav för att tillse att de medel som främjar något ändamål till mer än 90–95 procent främjar något allmännyttigt ändamål. Beskrivs enklast med ett exempel. En stiftelse lämnar bidrag om 100 000 kr. Av dessa lämnas 95 000 kr till ett ändamål som är allmännyttigt medan 5 000 kr lämnas till ett ändamål som inte kan anses som allmännyttigt. Eftersom 95 000 kr av totalt lämnade 100 000 kr (95 procent) avser ett allmännyttigt ändamål är verksamhetskravet uppfyllt. Precis som för fullföljdskravet kan även egen verksamhet främja ett ändamål så det är inte enbart en bedömning av lämnade bidrag som avses.

Även verksamhetskravet kan bedömas som ett genomsnitt för flera år. Det år som ska bedömas, året innan och året efter. Men precis som för fullföljdskravet är det alltid bäst att säkerställa en årlig uppfyllnad.

Sofia Bülow , Auktoriserad skatterådgivare
Vårt medskick är att det kan vara viktigt att stämma av så att kraven uppfylls innan årsskiftet. Det är inte alltid helt enkelt att göra dessa beräkningar, och jag vill poängtera att beskrivningarna här är väldigt kortfattade och inte heltäckande
Vår expertis inom: Skatt
Tjänster
Vår expertis inom: Skatt
Jag vill veta mer