article banner
Skattenyhet

Så undviker du skattetillägg på koncerninterna transaktioner

Lars Jernkrok Lars Jernkrok

Prissättning av koncerninterna transaktioner kan vara en fallgrop i deklarationstider.

Förutom en upptaxering vid felprissättning riskerar också det deklarerande företaget att drabbas av skattetillägg. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande avseende hur dokumentation av internpriser påverkar hur skattetillägget tas ut. Internprissättningsexperten Lars Jernkrok reder ut begreppen.

För företag som bedriver verksamhet i flera länder är frågan hur man ska prissätta de interna, gränsöverskridande transaktioner som sker mellan bolagen i koncernen av stor vikt. Svenska Skatteverket är, liksom skattemyndigheter i andra länder, mån om att bevaka den egna skattebasen och man granskar därför ofta svenska företags internprissättning i samband med taxeringen eller i samband med skatterevision. På grund av risken för skatteundandragande finns också särskilda dokumentationsregler som styr i vilken utsträckning en koncern måste dokumentera sina internpriser samt hur denna dokumentation ska se ut.

För det företag där skattemyndigheten bedömer att prissättningen skett på ett oriktigt sätt, finns i samband med en eventuell upptaxering också risken att man drabbas av skattetillägg. Skattetillägget är en straffavgift på 40 procent som tas ut på den tillkommande skatten.

– Det har tidigare funnits en viss osäkerhet kring vilken betydelse existensen av en internprissättningsdokumentation har för beslutet om skattetillägg, men nu har Skatteverket kommit med en del förtydliganden kring hur Skatteverket ser på detta, säger Lars Jernkrok, internprissättningsexpert på Grant Thornton.
Grundprincipen är att om det uppgiftsskyldiga företaget lämnat en så kallad oriktig uppgift så ska skattetillägg tas ut. Saknas internprissättningsdokumentation i samband med en upptaxering på grund av felaktig prissättning och företaget inte öppet redovisat de faktiska omständigheterna i deklarationen anses företaget ha lämnat oriktig uppgift.

Director tax
Lars Jernkrok Kontakta Lars

Rent generellt ska dokumentation av internprissättning lämnas på ett så strukturerat sätt att Skatteverket vid en normal granskning har möjlighet att upptäcka deklarationsposter som behöver åtgärdas. Hur detta i praktiken ska tillämpas har dock hittills varit oklart.

Nu menar Skatteverket att om företaget har upprättat en internprissättningsdokumentation och denna bifogas deklarationen, samt om bolaget i deklarationen gör hänvisningar till ett visst avsnitt i dokumentationen där det tydligt går att utläsa en skatterättslig frågeställning som medför att det finns skäl för Skatteverket att närmare utreda prissättningen, anses inte oriktig uppgift ha lämnats.

Detsamma gäller om företaget öppet redovisat de faktiska omständigheterna men gjort en felaktig bedömning av vad dessa får för skattemässiga konsekvenser.

Finns dokumentationen tillgänglig, även om den inte bifogas deklarationen, och den anses tillräcklig anser Skatteverket att det är oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg vid en eventuell upptaxering. Om Skatteverket kommer fram till att ett företags prissättning ska korrigeras och att företaget har lämnat en oriktig uppgift innebär det i normalfallet att företaget får halv befrielse från skattetillägget, under förutsättning att man verkligen följt den prissättning som anges i dokumentationen.

Det finns också möjlighet att bli helt befriad från skattetillägg om den oriktiga uppgiften berott på en ren felbedömning av korrekt prissättning och det finns en tillräcklig dokumentation.

– Sammantaget kan man säga att det här är komplicerade frågor. Eftersom Skatteverkets ställningstagande är nytt finns det fortfarande viss osäkerhet kring hur det kommer att tillämpas i praktiken. Större företag har ofta egen skatteexpertis som kan hantera detta, men för mindre och medelstora företag rekommenderar jag verkligen att man tar kontakt med sin rådgivare i god tid före deklarationstidpunkten för att minska risken att drabbas av skattetillägg, säger Lars Jernkrok.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev