article banner
Skattenyhet

Omställningsstöd till företag - ytterligare information kring förslaget

Elisabeth Mörck Elisabeth Mörck

I slutet av april föreslog regeringen ett omställningsstöd för att kompensera företag som drabbats ekonomiskt till följd av covid-19. Nu har det kommit en lagrådsremiss och regeringen har också meddelat att företag som söker omställningsstöd inte kommer vara förhindrade att samtidigt lämna koncernbidrag. Reglerna föreslås träda ikraft 1 juli. 

Vilka verksamheter kan ta del av stödet? 

Företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av nämnda omsättning samma period föregående år kan vara berättigade till omställningsstöd. Stödet kan lämnas till såväl fysiska som juridiska personer vilka bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Kravet på F-skatt gäller dock inte stiftelser, trossamfund och vissa ideella föreningar. Dessutom kan vissa ombildade företag få stöd.  

Skatterådgivare
Elisabeth Mörck Kontakta Elisabeth

Så beräknas stödet 

Omställningsstödet beräknas utifrån företagets fasta kostnader för mars och april 2020. De fasta kostnader som omfattas utgörs bland annat av kostnader för el, VA, hyres- och leasingkostnader, värdeminskning på anläggningstillgångar och räntor. Det är även möjligt att få stöd för en del av de administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan om stöd. Stödet beräknas genom att 75 procent av omsättningstappet multipliceras med de fasta kostnaderna. Maxbeloppet för omställningsstödet är 150 miljoner per företag.

För koncerner avser maxbeloppet hela koncernen. Företaget ansöker själv om stödet via Skatteverket och ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast den 31 augusti 2020. Om Skatteverket beslutar om omställningsstöd betalas detta ut genom kreditering av skattekontot.  

Förutsättningar för att företaget ska omfattas av omställningsstödet: 

  • Omsättningsminskningen ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19, 
  • Näringsverksamheten ska ha haft en nettoomsättning överstigande 250000 kronor föregående räkenskapsår, 
  • Om stödet uppgår till 100000 kronor eller mer krävs att ett revisorsyttrande bifogas ansökan. 

Omställningsstöd lämnas inte till företag som vid tiden för prövningen: 

  • Har restförda skatte- eller avgiftsskulder, 
  • Har näringsförbud, 
  • Är på obestånd eller är föremål för företagsrekonstruktion, 
  • Har hemvist i skatteparadis, 
  • Företag som  lämnar vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 – juni 2021. Dock är företagen, enligt Regeringens pressmeddelande från 2 juni inte förhindrade att lämna koncernbidrag.  

Skatteverket har omfattande möjligheter till utredning och kontroll, redan vid prövningen av ansökan, varför återbetalningsskyldighet kan aktualiseras för omställningsstöd som betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Det är dock möjligt att undgå ansvar för omställningsstödsbrott om felaktigt utbetalt stöd återbetalas.

- Det är mycket positivt att regeringen anser att företagen inte ska vara förhindrade att lämna koncernbidrag. Hur den slutliga utformningen av detta kommer se ut vet vi dock inte förrän förordningen presenteras. Samtidigt är det olyckligt att synen på lämnade koncernbidrag skiljer sig mellan stöd för korttidsarbete och omställningsstöd. Vår förhoppning är att förslaget om omställningsstöd öppnar upp för en ändring av reglerna för korttidsstöd. Lämnade koncernbidrag bör bedömas lika vid dessa statliga stöd, säger Elisabeth Mörck, skatterådgivare Grant Thornton 

Vad händer nu? 

Förslaget kan ändras eftersom reglerna utgör statsstöd och EU-kommissionen måste godkänna stödet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev