article banner
Skattenyhet

Omställningsstöd till företag - mer information kring förslaget

Elisabeth Mörck Elisabeth Mörck

I slutet av april föreslog regeringen ett omställningsstöd för att kompensera företag som drabbats ekonomiskt till följd av covid-19.  Nu har det kommit mer information kring förslaget, som föreslås träda i kraft 1 juli.  

Företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av nämnda omsättning samma period föregående år kan vara berättigade till omställningsstöd. Stödet kan lämnas till såväl fysiska som juridiska personer vilka bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Kravet på F-skatt gäller dock inte stiftelser, trossamfund och vissa ideella föreningar.

Omställningsstödet beräknas utifrån företagets fasta kostnader för mars och april 2020. De fasta kostnader som omfattas utgörs bland annat av kostnader för el, VA, hyres- och leasingkostnader, värdeminskning på anläggningstillgångar och räntor. Stödet beräknas genom att 75 procent av omsättningstappet multipliceras med de fasta kostnaderna. Maxbeloppet för omställningsstödet är 150 miljoner per företag. För koncerner avser maxbeloppet hela koncernen. Företagaren ansöker själv om stödet via Skatteverket och ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast den 31 augusti 2020. Om Skatteverket beslutar om omställningsstöd betalas detta ut genom kreditering av skattekontot.  

Skatterådgivare
Elisabeth Mörck Kontakta Elisabeth

Förutsättningar för att företaget ska omfattas av omställningsstödet: 

  • Omsättningsminskningen ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19,
  • Näringsverksamheten ska ha haft en nettoomsättning överstigande 250000 kronor föregående räkenskapsår,
  • Om stödet uppgår till 100000 kronor eller mer krävsatt ett revisorsyttrande bifogas ansökan. 

Omställningsstöd lämnas inte till företag som vid tiden för prövningen: 

  • Har restförda skatte- eller avgiftsskulder,
  • Har näringsförbud,
  • Är på obestånd ellerär föremål för företagsrekonstruktion, 
  • Har hemvist i skatteparadis,
  • Företaget eller företagets moderföretag beslutar eller verkställer vinstutdelning eller motsvarande underperioden mars 2020 – juni 2021. 

Skatteverket har omfattande möjligheter till utredning och kontroll varför återbetalningsskyldighet kan aktualiseras för omställningsstöd som betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.  

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. 

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev