article banner
Skattenyhet

När ska en byggnad taxeras som färdigställd?

Sora Schnürer Sora Schnürer

Hur och när din fastighet taxeras som färdigställd kan få stor betydelse för vilken fastighetsskatt och fastighetsavgift som ska betalas. Nu har Kammarrätten i Sundsvall kommit med ett nytt avgörande där de uttalat att en småhusbyggnad ska taxeras som färdigställd när den ”till övervägande del kan tas i bruk i funktionellt avseende”. Detta även om byggnaden rent faktiskt inte kunnat tas i bruk. Det här fallet avsåg ett småhus men är även tillämpligt på andra byggnadstyper.

- I fallet taxerades ett småhus som färdigställt år 2011, trots att vissa besiktningar och efterarbeten kvarstod och slutbesked lämnades först 2012. Detta fick till följd att byggnaden inte omfattades av den befrielse från fastighetsavgift som gäller för bostäder med värdeår från och med 2012, säger skatterådgivaren Sora Schnürer.

Avgörandet överensstämmer med tidigare praxis och bekräftar den tidigare uppfattningen. Rättsfallet belyser dock den viktiga frågan om när en byggnad ska taxeras som färdigställd, samt slutbeskedets betydelse.

Vad gäller?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen lämna slutbesked innan en byggnad får tas i bruk.

I fråga om fastighetstaxering anger Skatteverkets föreskrifter att en byggnad anses färdigställd när den till övervägande del tas i bruk, eller kan tas i bruk. Begreppet ”tas i bruk” tolkas vidare när det gäller fastighetstaxeringen än i PBL och innebär således att, om byggnaden kunde tas i bruk i funktionellt hänseende är den att anse som färdigställd, trots att fastighetsägaren rent faktiskt är förhindrad att ta byggnaden i bruk om inte slutbesked lämnats.

- I det nu aktuella fallet ledde Skatteverkets tolkning till en negativ utgång för fastighetsägaren. I många fall kan det dock finnas goda möjligheter till att få en lägre fastighetsskatt- och avgift, just med hänvisning till att fastigheten teoretiskt sett är färdig att tas i bruk innan slutbesked lämnas, förklarar Sora Schnürer.

Varför är det viktigt att veta när byggnaden ska taxeras som färdigställd?
När en byggnad taxeras som färdigställd får den ett värdeår. Värdeåret ska enligt fastighetstaxeringslagen bestämmas till det år då byggnaden kunde tas i bruk (nybyggnadsåret). Om ombyggnationer sker under byggnadens livstid kan värdeåret komma att ändras.

Värdeåret påverkar fastighetens taxeringsvärde genom att vara en faktor med direkt genomslag i beräkningen av byggnadens värde. Ju nyare värdeår, desto högre taxeringsvärde och generellt sett högre fastighetsskatt.

I frågan om nybyggnation av bostäder får värdeåret även en annan betydelse, eftersom färdigställda bostäder är befriade från fastighetsavgift i 15 år. Det är således byggnadens värdeår som avgör när avgiftsfriheten ska börja löpa.

Följande exempel illustrerar:

Ett hyreshus med bostäder byggs färdigt i december 2020, och kommunen lämnar slutbesked i januari 2021. Om byggnaden taxeras som färdigställd år 2021 dvs. när slutbesked lämnas och man rent faktiskt tar byggnaden i bruk detta år, kommer ägaren att få betala fastighetsskatt om 0,4 % av taxeringsvärdet för år 2021. Eftersom taxeringsvärdet för byggnad under uppförande ska motsvara hälften av nedlagda kostnader per 1 januari 2021, kan det handla om en betydande summa i slutskedet av ett nybyggnationsprojekt.

Om fastighetsägaren istället argumenterar för att byggnaden rent funktionellt kan tas i bruk redan år 2020 skulle byggnaden kunna åsättas värdeår 2020, trots att slutbesked lämnas och rent faktiskt ibruktagande sker först år 2021. Att byggnaden får värdeår 2020 innebär att fastighetsägaren är befriad från fastighetsavgift för bostadsdelen från och med år 2021 och femton år framåt.

Hur och när din fastighet taxeras som färdigställd kan således få stor betydelse i fråga om den fastighetsskatt/-avgift som ska betalas. Vill du veta mer eller har andra frågor om fastighetstaxering? Kontakta någon av våra experter.

Vill du ta del av domen från Kammarrätten i Sundsvall har den nummer (2020-09-07, Mål nr 1162-1163-20)


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev