article banner
Skattenyhet

Förenkling vid bolagsbeskattning

Finansdepartementet föreslår två nya förbättringar inom bolagsbeskattningsområdet, som föreslås träda ikraft den 1 januari 2017. Förbättringarna rör både koncernbidrag och skattemässiga underskott.

När ett bolag ger koncernbidrag har det i praxis ställts krav att det ska ske en värdeöverföring som motsvarar bidraget. Förslaget från Finansdepartementet innebär att kravet på värdeöverföring ska regleras i lag och ska genomföras senast den dag som givaren lämnar in sin inkomstdeklaration.

Frågan är om förslaget innebär att koncernbidrag kan ges när årsredovisningen är lämnad, men då tidpunkten för deklarationen ännu inte är passerad? Värdeöverföringen skulle då göras i den räkenskapsperiod som givaren och mottagaren befinner sig i under deklarationsarbetet. Det skulle väsentligt förbättra möjligheterna att korrigera skatteeffekter som en koncern blir medveten om efter att årsredovisningarna är fastställda, men innan deklarationen lämnas in. Det är inte troligt att lagstiftaren vill gå så långt, men vi får se vad som kommer fram i denna fråga i remissbehandlingen och om den eventuellt förtydligas i propositionen.

Finansdepartementet gör även en justering av reglerna om skattemässiga underskott. Ändringen är en klar förbättring jämfört med dagens regler. Om ditt bolag får en majoritet av rösterna i ett underskottsbolag, kan underskottet komma att begränsas. Begränsningen innebär att underskott större än den dubbla anskaffningskostnaden faller bort.

Om du köper ett underskottbolag genom en riktad nyemission finns särskilda regler. Idag får du inte använda en anskaffningskostnad i form av en nyemission om inte kapitaltillskottet motsvarar ett verkligt och särskilt värde i bolaget. Nuvarande utformning gör att hela anskaffningskostnaden faller bort om den nya ägaren genom nyemissionen får mer än hälften av rösterna i bolaget. Lagtexten leder till begränsningar som lagstiftaren inte har avsett.

Det nya lagförslaget leder till att anskaffningskostnaden vid en nyemission begränsas till det lägsta av kapitaltillskottet och köparens andel av bolagets verkliga och särskilda värde. När det verkliga och särskilda värdet beräknas bortser man från kapitaltillskottet. Även i de situationer som en ny ägare får en majoritet av bolaget genom nyemissionen, får ägaren även en anskaffningsutgift.

Lagförslaget gör att beloppsspärren vid ägarförändringar i underskottsföretag vid nyemissioner kommer att få en mer korrekt tillämpning.