Nyhet

Vad gäller för korttidsstödet idag?

Mari-Helen Näslund
Med:
insight featured image
Den tillfälliga lagen om korttidsstöd har nu upphört att gälla, vilket innebär en del förändringar för företag som söker om stöd. Från och med april tar också Skatteverket över hanteringen av stödet. Här har vi kortfattat summerat vad som gäller just nu.

Den tillfälliga regleringen om korttidsstöd som gällt under perioden 1 december 2020 till 30 september 2021 har upphört att gälla. Det innebär att det inte längre går att söka stöd enligt det tillfälliga regelverket. Lagen tillämpas dock på redan sökta stöd under den aktuella perioden. Den lagstiftning som gäller idag är den permanenta lagen om korttidsstöd, dvs förenklat uttryckt det regelverk som gällde under 2020.

I det ordinarie stödet står staten för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid.

Lagen innehåller dock en karenstid som gör att man inte på nytt kan ansöka om stöd om man haft stöd för korttidsarbete under de senaste 24 månaderna. Regeringen lämnade den 3 februari 2022 en ändringsbudget till riksdagen med ett förslag om att tillfälligt slopa karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete. Det innebär att företag som har fått stöd under pandemin kommer kunna ta del av det ordinarie stödet vid korttidsarbete även om företaget befinner sig inom den karenstid som normalt sett gäller. Denna ändring förväntas gälla från den 1 april 2022.

Vinstutdelning

Det absoluta förbjudet mot vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som fanns i i en tillfälliga lagen finns inte i den permanenta lagen. Dock uppmanar vi till fortsatt stor försiktighet med sådana värdeöverföringar.

- Kammarrätten har i ett antal avgöranden, bland annat i november 2021 sagt att utbetalning till ägare är en tydlig indikation på att företaget inte ansåg sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter när beslutet fattades och har på den grunden återkrävt utbetalat korttidsstöd. För stöd sökt efter september 2021 får (liksom för stödet 2020) en bedömning göras i varje enskilt fall av om förutsättningarna för stöd är uppfyllda, säger Mari-Helen Näslund, skatterådgivare på Grant Thornton.

Vilken myndighet hanterar stödet?

Alla ansökningar som görs från den 1 april 2022 och framåt ska skickas till och handläggas av Skatteverket. För tidigare stödperioder ansvarar Tillväxtverket fortsatt för hanteringen.

Tidigare återkrav på grund av försenad avstämning

Bolag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021 och fått återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning har möjlighet att skicka in en ny avstämning innan den 2 maj 2022.

Har du frågor om korttidsstöd? Tveka inte att kontakta oss.