article banner
Nyhet

Ökad miljömedvetenhet gynnar återvinningsbranschen

I spåren av klimatomställningen, en ökad miljömedvetenhet och en övergång till en cirkulär ekonomi, måste återvinningsbranschen ses som en framtidsbransch. Grant Thornton har kartlagt industrin ur ett transaktionsperspektiv.

Återvinningsbranschen är en tillväxtbransch med stora utvecklings- och affärsmöjligheter. När vi går över mot en cirkulär samhällsekonomi spelar återvinning en viktig roll. Avfall är idag en resurs som hanteras på en kommersiell marknad och Sverige är redan ett av de bästa länderna i världen på hållbar avfallshantering och återvinning. Nya regelverk och ny teknik gör också att det är en bransch i ständig förändring.

Dagens konsumenter är miljömedvetna och ställer krav på företag att ta ett större ansvar. För många organisationer och företag är de allt striktare regelverken svårgenomträngliga, och de väljer att ta extern hjälp med avfall.

Marknadsanpassat regelverk
Företagen på återvinningsmarknaden består både av offentliga och privata aktörer. Historisk sett har marknaden påverkats av regulatoriska och politiska beslut, vilket till viss del höjer barriärerna för nya aktörer att komma in på marknaden. Det här kan också förklara varför de affärer som görs i branschen nästan uteslutande görs inom de nordiska länderna. Många efterfrågar ett mer marknadsanpassat regelverk och att återvinningsmarknaden öppnas upp för ökad konkurrens.

Under 2017 gjordes 15 företagsköp i den nordiska återvinningsbranschen, enligt Grant Thorntons kartläggning av affärerna i sektorn, och företag i Sverige är mest aktiva när det gäller att köpa upp andra marknadsaktörer.

Mediantillväxten för de 100 största företagen låg på 5,4 procent under 2017, vilket är lite högre än tidigare år. De privata aktörernas tillväxt är med sina 6,1 procent större än omsättningstillväxten hos de offentliga som ligger på 4,3 procent. Däremot har de offentliga aktörerna betydligt bättre lönsamhet: EBITDA-marginalen ligger här på 23,9 procent jämfört med 6,7 procent för de privata spelarna. Förklaringen kan ligga i att de kommunala bolagen som regel har mer investeringstung verksamhet.

Key findings

  • Strikta regelverk, miljömedvetenhet och omställningen mot en cirkulär ekonomi är trender som präglar återvinningsbranschen.
  • 15 företagstransaktioner gjordes under 2017.
  • Omsättningstillväxten i branschen var 5,4, procent under 2017, att jämföra med 3,4 procent 2015. Samtidigt har värderingen av avfallsbolag sjunkit.
  • EBITDA-markinalen hos de offentliga aktörerna uppgår till 23.9 procent och motsvarande siffra för de privata aktörerna är 6,7 procent.