Branschnyhet

Så kan vården bli effektivare – lärdomar från ny rapport

Emelie Kagart
Med:
insight featured image
Grant Thornton har på uppdrag av Vårdföretagarna sammanställt viktiga erfarenheter och lärdomar från såväl privata vårdgivare såsom den offentliga vården under pandemin i en nyutgiven rapport. Nu ska slutsatserna i rapporten analyseras för att rusta vården för ökad effektivitet. - Det känns värdefullt att vi på detta sätt kan hjälpa till och bidra till en mer hållbar välfärd som räcker till fler individer, säger Emelie Kagart, projektansvarig på Grant Thornton.

Rapport: Den privatdrivna sjukvårdens erfarenheter av pandemin

Så kan insikter i ny rapport från Grant Thornton bidra till en effektivare vård 

Den rapport som Grant Thornton fick i uppdrag av Vårdföretagen att sammanställa tar avstamp i det faktum att den privatdrivna vården står för 38 procent av alla patientbesök i den öppna hälso- och sjukvården. Uppdraget, som Grant Thornton fick i konkurrens med andra aktörer, var att analysera och sammanställa de styrkor och svagheter svensk sjukvård uppvisat under de gångna två årens pandemi.

- Slutsatserna i rapporten ger bland annat en insikt i vad som krävs för att säkerställa hur den privatdrivna vården i framtiden kan avlasta den offentliga vården på ett optimalt sätt, samt hur vi bättre kan nyttja vårdens kapacitet i framtida kriser. Varje steg vi tar mot en ökad effektivitet och kvalitet – är ett steg mot en mer hållbar välfärd som räcker till fler individer, säger Emelie Kagart.

Förbättrad samverkan

I Grant Thorntons analys, som bygger på offentlig statistik och omfattande intervjuer med hälso- och sjukvårdsdirektörer och privata vårdgivare, framkommer att snabb omställning, och nära samverkan mellan regionerna och privata vårdgivare var framgångsfaktorer i vården under pandemin.

- I stort sett alla vi intervjuade, oavsett om de representerade en region eller en privat vårdgivare, beskrev hur pandemin bidrog till en ökad och förbättrad samverkan mellan olika delar av vårdkedjorna. Det är något jag hoppas vi tar med oss framåt för att förbättra den svenska vården ytterligare, säger Emelie Kagart.

Outnyttjad kapacitet

Samtliga vårdgivare har varit tvungna att genomföra omfattande omställningar av sina verksamheter under pandemin. Vidare beskrev många vårdgivare också i intervjuerna hur deras organisation under pandemin gått på knäna på grund av överbelastning, medan vissa vårdgivare hade tillgängliga resurser och en verksamhet som inte nyttjats fullt ut.

- Denna ojämna belastning i vården förvånade mig och jag hoppas att vi kan dra lärdom av detta för att kunna organisera oss bättre framåt. Kanske är den ökade samverkan en del av lösningen, säger Emelie Kagart.

Vill gärna bidra till vårdlösningar

Emelie Kagart tycker vi ska vara stolta över den svenska vården men det finns alltid förbättringspotential. Hon är övertygad om att Grant Thornton har en hel del att bidra med för att lösa vårdsektorns utmaningar med tanke på den specialistkunskap bolaget besitter, speciellt inom ramen för strategi, marknadsanalyser och analyser av exempelvis upphandlingsunderlag och ersättningsmodeller.

- Vårdsektorn står inför många utmaningar framåt och vi vill gärna vara en del av lösningen på dessa utmaningar, säger hon.

Kontakta Emelie Kagart om du vill veta hur Grant Thornton kan hjälpa din verksamhet och vara en del av lösningen på vårdsektorn utmaningar. 

Rapport: Den privatdrivna sjukvårdens erfarenheter av pandemin

Så kan insikter i ny rapport från Grant Thornton bidra till en effektivare vård