Branschnyhet

Humana-domen ger hopp om rättssäkerhet för assistansbranschen

Med:
insight featured image
Nyligen kom domen i fallet där IVO drog in tillståndet för Humana Assistans. Trots att Förvaltningsrätten upphävt IVO:s beslut råder oro i branschen och risken är stor att bolag lämnar och att investeringarna minskar. Nu behövs det tydligare och mer rättssäkra regler. Grant Thorntons experter ger sin syn på saken, med fem konkreta förslag.
Innehåll

Den privata assistansbranschen i Sverige står inför stora utmaningar. Nyligen kom domen i det uppmärksammade fallet där Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) efter skärpta kontroller drog in tillståndet för Humana Assistans. Trots att Förvaltningsrätten upphävt IVO:s beslut råder oro i branschen och risken är stor att bolag lämnar och att investeringarna minskar. Nu behövs det tydligare och mer rättssäkra regler och en större möjlighet för bolag att arbeta på ett konstruktivt sätt med kvalitetsförbättringar.

Humana Assistans är Sveriges största assistansbolag och när de förlorade sitt tillstånd att bedriva personlig assistans utförde de assistans åt 2 000 brukare med hjälp av 11 000 personliga assistenter. IVO:s beslut har fått stor uppmärksamhet i media och skapat oro i branschen. Vi jobbar med många privata assistansbolag och ger nu vår bild av hur IVO:s beslut påverkat branschen samt förslag på åtgärder för att förbättra rättssäkerheten. Grant Thornton har ingen koppling till Humana Assistans. 

Därför underkänner Förvaltningsrätten IVO:s beslut

Av IVO:s beslut att dra in Humanas tillstånd framgick det att Humana bland annat brustit i anmälningsskyldigheten och förvaltningen av allmänna medel samt i sitt arbetsgivaransvar avseende utländsk arbetskraft. Det framgick även att återkrav om totalt 100 miljoner kronor har riktats mot Humana samt att Försäkringskassan mottagit flera anmälningar rörande bolaget. I Förvaltningsrättens dom framgår det med all önskvärd tydlighet att IVO:s argument och skäl till beslutet inte var skäliga. IVO har sedan dess meddelat att de inte tänker överklaga Förvaltningsrättens beslut.

"Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. Det är sammantaget inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet."

 

– Utdrag ur domen från Förvaltningsrätten i Stockholm, 21 juni 2023

Orsaken till att IVO drog in Humanas tillstånd var i stor utsträckning grundat på beslut från Försäkringskassan om återkrav av assistansersättning som ännu inte vunnit laga kraft och alltså inte fastställts i domstol. Även om Humana har kunnat fortsätta bedriva verksamhet under rättsprocessen har IVO:s beslut fått allvarliga konsekvenser.

IVO:s arbete är befogat, men fokus riktas fel

Granskningen av kriminella inslag i branschen och korrigering av felaktiga utbetalningar är befogad, men när Humana riskerade att mista sitt tillstånd har fokus riktats fel. Att sedan förorda en avveckling av verksamheten på tio dagar, som var IVO:s förslag, var helt orimligt om brukarna ska skyddas.

På grund av IVO:s agerande betalade Försäkringskassan inte längre ut assistansersättning till Humana fram till att Förvaltningsrätten upphävde IVO:s beslut. Det har fått stora konsekvenser och bidragit till att över 200 brukare har lämnat bolaget.

I vår roll som rådgivare till privata assistansbolag ser vi att situationen skapat stor misstro mot bolagen. Det kan ge en långsiktig negativ spiral där flera bolag överväger att dra sig ur branschen. I dag är cirka 80 procent av assistansbranschen privatiserad och om de etablerade bolagen lämnar branschen skulle det vara förödande för assistansreformen. De riskerar inte bara att ersättas av andra, mindre seriösa bolag. Det skulle även innebära att investerare drar sig undan, vilket skadar den viktiga valfriheten som enligt forskning är grunden för transparens och kvalitet vid val av assistans.

Många orsaker till att branschen är hårt ansatt

Det finns många orsaker till att branschen blivit så hårt ansatt. För det första är LSS en rättighetslag som innebär att det inte går att sätta något tak för insatserna. Det skapar utmaningar för efterlevnad och kontroll. För det andra har oseriösa aktörer lockats till branschen, vilket resulterat i att granskningen skärpts. Slutligen innebär den ändrade lagstiftningen kring återkrav att det kan ta ända upp till tio år innan Försäkringskassan nås av uppgifter som kan påverka att rätten till ersättning hävs och att ett återkrav riktas mot assistansbolaget.

IVO:s tillvägagångsätt hotar rättssäkerheten

Samtidigt har antalet återkrav ökat och under 2022 krävde Försäkringskassan tillbaka 492 miljoner. Representanter från assistansbranschen menar att återkraven ofta baseras på felaktiga grunder, vilket hotar rättssäkerheten. När sedan IVO dragit in assistansbolags tillstånd på grund av Försäkringskassans beslut har situationen blivit svåröverblickbar. Att IVO i princip endast baserar beslut på skriftlig kommunikation försämrar ytterligare möjligheterna för en rättssäker process.

En myt att assistansbranschen är en dyr samhällsinsats

Mats Fagerlund , Partner Advisory
Det finns en myt där assistansbranschen framställs som en oproportionerligt dyr samhällsinsats. Det hävdas att resurserna skulle kunna användas på ett mer kostnadseffektivt sätt inom andra vårdformer. Men denna uppfattning ignorerar den faktiska alternativkostnaden som skulle uppstå om assistansen inte fanns.

Schablonersättningen per assistanstimme är 324,50 kronor. Den summan ska, förutom lön till assistenter, täcka alla direkta kostnader som arbetsgivaravgifter, pension, löneskatt och utbildning, samt overheadkostnader. Att totalt sett genomföra besparingar genom att nyttja andra vårdformer för personer som har behov av personlig assistans tror vi inte är möjligt.

Förvaltningsrättens dom ger hopp

Monika Wannholm , Auktoriserad revisor
Förvaltningsrättens dom ger hopp om rättssäkerheten. Domskälen ger IVO en rejäl bakläxa, där vi nu hoppas att myndigheten ser över sina förfaranden. För att få högre rättssäkerhet och kvalitet för brukarna, samt säkerställa att skattebetalarnas pengar används effektivt, ger vi fem konkreta förslag till myndigheterna och beslutsfattare i sitt fortsatta arbete.

Fem konkreta förslag som stärker rättssäkerhet för assistansbranschen

1. Inför tydliga och transparenta regelverk som beskriver förväntningarna på de privata assistansbolagen.

2. Ge assistansbolagen möjlighet att "läka ut” historiska felaktigheter genom att utveckla rutiner och förebygga interna brister innan beslut om nedstängning tas.

3. Tillämpa fler sanktionsmöjligheter utöver förelägganden och indragna tillstånd för att uppnå en mer proportionerlig och balanserad tillsyn av assistansbolagen.

4. Främja utökad dialog och personlig kontakt under tillsynsprocesser mellan IVO och assistansbolagen.

5. Utvidga Försäkringskassans ansvar att granska tidigare beslut om assistansersättning för att minska riskerna för felaktiga utbetalningar över långa tidsperioder.

Genom att implementera dessa åtgärder och inleda en konstruktiv dialog mellan politiker, myndigheter och de privata assistansbolagen kan vi förbättra kvaliteten och skapa tydlighet Det kommer skapa en mer hållbar, transparent och effektiv omsorg som ger brukarna möjlighet att leva ett självständigt liv och delta fullt ut i samhället.