Branschnyhet

Grönt ljus att ge aktier i gåva till stiftelse utan beskattning

Tomas Rosenqvist
Med:
insight featured image
En person som lämnar en gåva till en stiftelse i form av aktier ska inte utdelningsbeskattas. Det har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt i ett förhandsbesked, som omfattar tre alternativa tillvägagångssätt. Tomas Rosenqvist, inkomstskatteexpert, berättar om ärendet och vilka möjligheter förhandsbeskedet innebär.

Tomas Rosenqvist, som drivit ärendet, berättar att det då och då dyker upp personer som vill skänka aktier till stiftelser utan att överföringen utlöser beskattning, varken för personen eller för stiftelsen. Man vill också att aktierna ska kunna omvandlas till likvida tillgångar hos stiftelsen, utan att värdet för den skull tas med vid bedömningen av om det så kallade fullföljdskravet är uppfyllt eller inte. Ska de tas med vid bedömningen innebär det nämligen att medlen måste göras av med i princip omgående. Något som inte alltid är genomförbart eller optimalt.

- Inte helt sällan rör det sig om stora belopp och eftersom det är ett komplext område tyckte vi att det var viktigt att söka förhandsbesked. Vi är mycket nöjda med utgången i ärendet eftersom det öppnar upp för fina möjligheter att, utan skatteavbränning, kunna gynna det viktiga arbete som utförs av det civila samhället. förklarar Tomas Rosenqvist, inkomstskatteexpert på Grant Thornton.

Förutsättningarna i ärendet var följande:

En person önskade att ge aktierna i ett aktiebolag i gåva till en allmännyttig stiftelse som personen i fråga stiftat. Fråga ställdes om tre olika alternativa tillvägagångssätt är av sådan karaktär att de utlöser utdelningsbeskattning hos personen i fråga och om skatteflyktslagen är tillämplig på något av alternativen.

De olika alternativen innebar i korthet att antingen successivt eller på en gång skänka aktier till stiftelsen för att sedermera lösa in aktierna mot marknadsmässig ersättning alternativt att likvidera bolaget.

Inget av alternativen ansågs av HFD utlösa utdelningsbeskattning hos gåvogivaren och skatteflyktslagen ansågs inte heller tillämplig på något av alternativen.

Anledningen till att man sökte förhandsbesked var för att det sedan tidigare funnits en viss osäkerhet om när gåvor av aktier till stiftelser kan bli föremål för ett så kallat genomsynsresonemang med utdelningsbeskattning av gåvogivaren som följd.

- Det känns därmed skönt att HFD en gång för alla bekräftade det vi hoppades på, dvs att en aktieägare i regel kan ge bort sina aktier i ett aktiebolag till en stiftelse utan att det utlöser utdelningsbeskattning hos gåvogivaren.

Syftet med att lösa in aktierna alternativt att likvidera aktierna, istället för att låta bolaget lämna en utdelning till stiftelsen för att därefter likvideras, är att kapitalvinster till skillnad mot utdelning inte ska tas med i fullföljdskravet. Fullföljdskravet är ett krav på att en allmännyttig stiftelse varje år, i tillräckligt stor omfattning (80 procent), ska använda sina skattefria inkomster till att främja sina allmännyttiga ändamål. Om inte fullföljdskravet är uppfyllt är inte stiftelsen skattefri för sina kapitalinkomster.

- Även fast ansökan om förhandsbesked inte omfattade någon fråga om fullföljdskravet torde ändå HFD:s dom innebära en öppning till att inte behöva ta med det värde som sätts i aktiernas ställe i fullföljdskravet. Det är såklart mer optimalt för en stiftelse att ha möjligheten att använda pengarna till rätt ändamål över tid än att stressa fram adekvata användningsområden när det rör sig om större belopp en stiftelse erhåller, säger Tomas Rosenqvist.

Här finns det något som kallas inlösenförfarande. Det innebär att pengarna istället ses som en kapitalvinst och då gäller inte fullföljdskravet, och pengarna kan därmed föras upp i stiftelsen och delas ut i egen takt.

- Detta är mycket välkommet, inte minst när det rör sig om betydande värden. Man vill dels att så stor del av summan ska komma stiftelsen till godo och man vill dels kunna använda pengarna till rätt ändamål över tid, säger Tomas Rosenqvist.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.