Branschnyhet

Därför ska styrelsen arbeta med riskhantering

Pernilla Zetterström Varverud
Med:
insight featured image
Allt fler organisationer inser att de behöver bättre kunskap om sin omvärld för att identifiera nuvarande och framtida möjligheter och hot mot verksamheten. För att inte försätta sig i onödiga interna eller externa risker krävs analyser, ett arbete som bäst börjar i Styrelsen. Styrelsens huvuduppgifter i en ideell förening blir då tydlig: Minimera risk och säkra möjligheter. Grant Thorntons experter Pernilla Zetterström Varverud guidar dig.

Organisera, förvalta, följ upp och kontrollera

Styrelsens huvuduppgifter i en ideell förening är ganska tydliga i verkligheten. I relation till risk omfattar styrelsens uppdrag att organisera, förvalta, följa upp och kontrollera. Dessa delar är centrala för att vinna förtroende och därför ställs krav på ökad transparens i styrelserummet. Det är inte bara god sed, utan många gånger en tydlig förväntan från omvärld och intressenter. Det är därför viktigt att styrelsen minst årligen tar del av en riskanalys och på så vis ges möjlighet att avgöra vilka riskfrågor de behöver ta ställning till respektive vilka riskfrågor som verksamheten tar hand om.

Pernilla Zetterström Varverud , Auktoriserad revisor
Vårt jobb är att se helheten, att förstå verksamheten och vilka risker det finns för att inte få medel eller att det går ut för mycket medel till fel saker. Att förstå verksamheten och bedöma riskerna är en del i hållbarhetsarbetet.

Pernilla Zetterström Varverud menar på att en förutsättning för att riskarbetet ska bli relevant är att det sker integrerat med verksamhetsplanering. Vi ser ofta att riskhantering definieras som en helt separat process och därigenom förlorar verkanskraft. Vi förordar att verksamheten årligen genomför en övergripande riskanalys, gärna i workshopform. Fördelarna med detta är bland annat att deltagarna i workshopen ”tvingas” ställa olika risker mot varandra och enas om en värdering av riskerna på så sätt skapas en samsyn om vilka risker som är väsentliga och bör prioriteras

Pernilla menar också att det är klokt att utgå från en definition av risk som exempelvis kan vara ”En framtida händelse som kan påverka verksamhetens måluppfyllelse” och identifiera risker inom kategorierna:

riskmatris

  • Finansiella risker
  • Operationella risker
  • Strategiska risker
  • Efterlevnadsrisker

Riskhantering – inte en fråga om, utan när

Enligt Pernilla Zetterström Varverud som jobbat som revisor och hållbarhetsspecialist inom ideell sektor under många år gäller det att vara förberedd på att det ska hända, inte om, för att inte äventyra verksamheten. I ideella organisationer är en bra arbetsprocess att styrelsen upprättar en matris för kontroll, delegerar ansvaret i verksamheten, följer upp utfall och om kontrollerna fungerar. Om krisen kommer – kom ihåg att tydliggöra en kommunikationsplan och ansvarsfördelning. Ibland är det inte krisen i sig som gör mest skada utan hur den hanteras.

Att upprätta en riskanalys innebär inte att det finns obegränsat med resurser i verksamheten. Den ger dig underlag för att prioritera rätt, lägga resurser och medel på rätt saker.

Ny i styrelsen – Det här behöver du veta
Tips!
Ny i styrelsen – Det här behöver du veta
Läs denna artikel

Expertens tips för att på bästa möjliga sätt hantera riskhantering i organisationen:

1. Använd verktyget riskanalys i samband med verksamhetsplanering eller motsvarande

2. Arbeta i workshopform, det skapar samsyn och genomförandekraft

3. Använd riskanalysen för att konkretisera utmaningar och prioritera fortsatt arbete.