Vi stöttar dig i tillämpningen av International Financial Reporting Standards (IFRS)

Förutom de koncerner som måste tillämpa IFRS enligt den så kallade IAS-förordningen, finns det ett stort antal koncernen som väljer IFRS. En av anledningarna är att det är det universella redovisningsspråk som förstås av många utanför Sveriges gränser.

IFRS är ett mycket stort regelverk och omfattar drygt 4000 sidor med ungefär 3000 möjliga tilläggsupplysningar. Våra specialister stöttar koncerner och företag som tillämpar IFRS. Vi hjälper även dig som vill gå över till att redovisa enligt IFRS.

Redovisa enligt IFRS för första gången

Ska du förbereda en övergång till IFRS är det flera saker som är viktiga att tänka på. Vi på Grant Thornton hjälper dig med hela övergången.

De bolag som måste redovisa eller rapportera enligt IFRS är noterade företag eller företag som står inför en notering, finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen samt bolag med noterade skuldebrev.

Tillhör du någon av ovanstående kategorier och ska redovisa enligt IFRS för första gången kan vi på Grant Thornton hjälpa dig att genomföra en konsekvensanalys av effekter på redovisning och andra faktorer.

Fokusområden

De områden som innebär de största effekterna på resultat och balansräkning och som ofta är komplexa att implementera är finansiella instrument, ersättningar till anställda och aktierelaterade ersättningar, segmentsrapportering, rörelseförvärv inklusive köpeskillingsallokering samt förvaltningsfastigheter. Vi hjälper dig med vilka områden som du ska fokusera på.

Implementeringsprojekt

Vi på Grant Thorntons har en beprövad projektmetod för att lyckas med övergången till IFRS. Vi gör en snabb och korrekt konsekvensanalys och erbjuder sedan strukturerad och kompetent projektledning och specialistkunskaper i redovisningstekniska frågor.

Kontakta oss för att få hjälp med IFRS-relaterade frågor.