Grant Thorntons hållbarhetspolicy

Grant Thornton Sverige har definierat hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksamhet.

Som grund för arbetet ligger genom vår vision, affärsidé samt varumärkeslöfte. Målgrupperna för vårt hållbarhetsarbete omfattar våra kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och övriga intressenter samt samhället där vi verkar. Utgångspunkten tar vi i FN:s globala principer (Global Compact) som vi ställer oss bakom. Grant Thornton Sverige är ett självständigt och oberoende medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd och vår hållbarhetspolicy avser här det svenska medlemsföretaget. Grant Thorntons hållbarhetsarbete delas upp i tre huvudområden; ekonomiskt, socialt samt miljömässigt ansvarstagande och sammanfattas av våra tio övergripande principer. Utgångspunkten är att prioritera de områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad och att göra detta tankesätt till en naturlig del av vår affär. Hållbarhet för Grant Thornton handlar om de dagliga beslut vi fattar i vår verksamhet.

Grant Thorntons hållbarhetspolicy ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete som ständigt utvecklas. Därför uppdateras policyn löpande. Hållbarhetsarbetet pågår ständigt i vår verksamhet och kompletteringar görs kontinuerligt av policy och detaljerade arbetsplaner inom våra tre huvudområden.

Ekonomiskt ansvarstagande/affärsetik
Grant Thorntons vision är att vara marknadsledande rådgivare till dynamiska företag och därmed verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Vår affärsidé är att sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och deras ägare. Vi gör skillnad genom vårt varumärkeslöfte – att frigöra potentialen att växa – för kunder, medarbetare och samhället.. Därmed agerar vi även som katalysator för hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt.

Socialt ansvarstagande
Våra medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, såväl på våra egna kontor som i de miljöer där våra medarbetare utför uppdrag. Vi ska erbjuda en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren.

Miljömässigt ansvarstagande
Grant Thornton ska värna om miljön för nuvarande och kommande generationer genom att i vår egen verksamhet begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan i så stor omfattning som möjligt genom att använda lämpliga produkter och tjänster, följa lagar och regler samt ställa krav på våra leverantörer.

Tio övergripande principer

De viktigaste åtagandena inom hållbarhetsområdet sammanfattar vi i nedanstående tio övergripande punkter. Dessa åtaganden anges här utan rangordning. Vi vill också påminna om att som ett auktoriserat revisionsföretag omfattas vi utöver detta av ett omfattande regelverk som rör oberoende, kvalitet m.m. i vår bransch.

Princip 1
Grant Thornton ska bidra till att skapa en mer hållbar utveckling såväl genom de uppdrag vi utför åt våra kunder som genom våra egna affärsaktiviteter. Vi gör detta inom tre övergripande områden: ekonomiskt ansvarstagande/affärsetik, socialt ansvarstagande samt miljömässigt ansvarstagande.

Princip 2
Grant Thornton är ett politiskt och religiöst oberoende företag. Vi ger vår uppriktiga syn i sakfrågor utan att ta politisk ställning. Vi diskriminerar inte kunder, medarbetare eller intressenter på grund av kön, hudfärg, religion, politisk åsikt, sexuell läggning eller funktionshinder.

Princip 3
Grant Thornton och våra medarbetare ska följa lagar och regler i de länder vi verkar samt arbeta och stå upp för mänskliga rättigheter där vi har möjlighet att påverka. Vi tolererar inte barnarbete eller tvångsarbete. Rätten till föreningsfrihet respekteras i alla delar av vår verksamhet.

Princip 4
Grant Thorntons medarbetare ska iaktta god affärssed och agera etiskt i sitt arbete och i relationer med kunder och intressenter. Grant Thornton som företag erbjuder inga förmåner eller kompensationer som strider mot lagar eller som är oförenliga med god affärssed. Inte heller får medarbetare acceptera ersättningar från tredje man som kan påverka, eller uppfattas påverka, objektiviteten när man fattar affärsmässiga beslut.

Princip 5
Alla finansiella transaktioner ska rapporteras i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Redovisningen ska beskriva transaktioner på ett sätt som är korrekt och inte missvisande. Som en ledande aktör inom revisionsbranschen ska vi också verka för att utveckla och förbättra redovisningsstandarder och hjälpa kunder att göra rätt och på så vis bidra till samhällsnytta.

Princip 6
Medarbetare och partners (delägare) kan inte ha ekonomiska intressen som strider mot Grant Thorntons oberoenderegler eller Grant Thorntons intressen. Som ett företag som måste åtnjuta högt förtroende ställs stora krav på personligt uppträdande även utanför arbetsplatsen.

Princip 7
Grant Thornton kännetecknas av öppenhet och transparens och eftersträvar en aktiv dialog med samhället och dess företrädare.

Princip 8
Grant Thornton uppmuntrar och verkar för mångfald på arbetsplatsen.

Princip 9
Våra medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, såväl på våra egna arbetsplatser som i de miljöer där våra medarbetare utför uppdrag.

Princip 10
Grant Thornton ska i vår egen verksamhet syfta till att begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan genom att använda lämpliga produkter och processer, följa lagar och regler inom miljöområdet. Vi skall även ställa krav på att våra leverantörer lever upp till UN Global Compacts samt Grant Thorntons principer.