article banner

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfull leverantörskedja

För att kunna växa uthålligt och hållbart vill vi som företag agera ansvarsfullt, det är en förutsättning för vår framgång. Vi arbetar löpande med att utveckla vårt hållbarhetsarbete och stärka möjligheterna att bidra till ett välmående näringsliv som är vår vision. Vår affärsverksamhet präglas av ansvar och ska bedrivas på ett socialt, etiskt och miljömässigt riktigt sätt. Det betyder att vi visar respekt för människor, samhället, miljön, arbetar förebyggande och långsiktigt.

I vår strävan att utveckla och förbättra vill vi säkerställa att våra samarbetspartners och leverantörer arbetar för en hållbar utveckling

Uppförandekod leverantörer

Grant Thornton stödjer sedan 2015 FN:s Global Compact. För att tydliggöra vårt åtagande är denna uppförandekod baserad på Global Compacts tio principer. Produkter och tjänster som levereras till Grant Thornton ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s konvention om barnets rättigheter
  • De tio principerna i FN: s Global Compact
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet

Uppförandekoden för leverantörer följs upp i nära dialog med våra leverantörer för att säkra att kraven respekteras och bidra till förbättrade villkor för människa och miljö. 

Vår uppförandekod för leverantörer skickas till samtliga leverantörer där inköpen uppgår till mer än 500 000 sek eller motsvarande per år. Vi ber leverantörerna att skriva under koden eller skicka sin egen uppförandekod till oss. Alla nya leverantörer, oavsett storlek på inköpen, ska skriva under eller kunna visa att de har en egen likvärdig uppförandekod.