Hur vi på Grant Thornton arbetar med hållbarhet.

Som grund för vårt hållbarhetsarbete ligger vår vision och vår affärsidé. Målgrupperna för vårt arbete omfattar våra kunder, medarbetare, intressenter samt samhället där vi verkar. Utgångspunkten tar vi i FN:s globala principer (Global Compact) som vi ställer oss bakom.

Grant Thornton Sverige är ett självständigt och oberoende medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd och beskrivningen av vårt hållbarhetsarbete avser här det svenska medlemsföretaget

Ansvarig för hållbarhetsfrågor Linda Mannerby Kontakta Linda

Ekonomiskt ansvarstagande/affärsetik

Grant Thorntons vision är att vara marknadsledande rådgivare till dynamiska företag och därmed verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Vår affärsidé är att sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och deras ägare. Vi gör skillnad genom vårt varumärkeslöfte – att frigöra potentialen att växa – för kunder, medarbetare och samhället.. Därmed agerar vi även som katalysator för hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt.

Socialt ansvarstagande

Våra medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, såväl på våra egna kontor som i de miljöer där våra medarbetare utför uppdrag. Vi ska erbjuda en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren.

Miljömässigt ansvarstagande

Grant Thornton ska värna om miljön för nuvarande och kommande generationer genom att i vår egen verksamhet begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan i så stor omfattning som möjligt genom att använda lämpliga produkter och tjänster, följa lagar och regler samt ställa krav på våra leverantörer.