article banner

Hållbarhet för oss

Hur vi på Grant Thornton arbetar med hållbarhet

För att bidra till ett välmående näringsliv i Sverige stöttar vi entreprenörsnätverk, organisationer och aktiviteter. Vi är nämligen övertygade om att växande företag bidrar till samhällsnyttan genom att skapa jobb och välfärd. 

Vi har fokus på de hållbarhetsområden där vi har störst påverkan ur hållbarhetsoch affärsstrategiskt perspektiv och som prioriterats högst av Grant Thorntons intressenter. Våra prioriterade områden, öka hållbar rådgivning, hållbart arbetsliv och tillväxt i samhället genomsyrar vår övergripande strategi och våra affärsmål för 2018 - 2021.

Vårt ansvar
Vår verksamhet bygger på att våra kunder, ägare, medarbetare, investerare, affärspartners, branschorganisationer och allmänheten har förtroende för Grant Thornton och för de värden som vi representerar. 

Vi verkar i en omvärld med höga förväntningar och har därigenom ett ansvar gentemot både samhället och våra kunder. Det innebär bland annat att leverera tjänster grundad på hög kvalitet, professionalitet, integritet, konfidentialitet samt ett gott omdöme.

En stor del av vår verksamhet är väl reglerad och därmed är god riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll viktiga grundförutsättningar. Grundläggande för vårt etiska agerande är vår hållbarhetspolicy som baseras på UN Global Compacts 10 principer.

Vi värnar om en kultur där varje medarbetare har ett ansvar att agera etiskt och följa gällande regelverk.

Bidra till agenda 2030
Näringslivet har en viktig roll i att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Vi har identifierat sex för oss prioriterade mål och kopplat dem till våra strategiska mål för att integrera dem i vår verksamhet.