Företagsledare över hela världen gick in i året med försiktighet. Enligt International Business Report (IBR), Grant Thorntons globala undersökning med medelstora företag, optimismen bland företagsledare sjunkit till 59 procent vid inledningen av 2023, en minskning från 70 procent i slutet av 2021. Trots nedgången låg optimismen fortfarande över det historiska genomsnittet, vilket tyder på att medelstora företag hade förtroende för att läget kommer att förbättras, trots att de står inför betydande utmaningar. I takt med att oron för en kommande avmattning minskar på många marknader, kan företagsledare blicka framåt med högre tilltro till  att förhållandena ser ut att förbättras. 

Även om det finns tecken på förbättrade globala ekonomiska utsikter, ser medelstora företag också vissa svårigheter. Ekonomisk osäkerhet och energikostnader är fortfarande de största utmaningarna globalt, där 60 procent av medelstora företag uppger just det som hinder för tillväxt. Detta följs tätt av tillgången på kvalificerad arbetskraft (57 procent) och ökade lönekostnader (55 procent). Företagen måste nu överväga hur de ska agera med hänsyn till rådande ekonomi och affärsklimat. 

Trade shift

Trading Places

Businesses shift trade routes in preparation for economic recovery

Många företag ser just nu över sina leverantörskedjor. En av de viktigaste insikterna från vår internationella undersökning är att många företagsledare fokuserar på att ta reda på om de kan öka tillväxten genom att styra om sina handelsvägar, eller om det finns marknader där de kan växa. Mid-market-bolagens karaktär gör att de är mer benägna att vara anpassningsbara och kunna fatta snabba beslut.

Three threats the mid-market saw coming for 2023

– and one most of us didn’t

Mid-market-bolagens anpassningsförmåga gör att företagsledare ständigt ser möjligheter, även när de står inför faktiska hot. Undersökningen visar att de största utmaningarna är ekonomisk osäkerhet, inflation och risken för cyberattacker. Samtidigt är företagsledarna väl medvetna om att den nuvarande ekonomiska turbulensen kan innebära ytterligare utmaningar.

IB futures

Beyond the paycheck

Retaining and attracting talent in a transient world

För att möta utmaningarna som företagen står inför är de beroende av att ha rätt team på plats. Det är fortfarande en utmaning att attrahera och behålla talanger till följd av kompetensbristen och med inflationen som ökar företagens lönekostnader.

IB futures

Staying one step ahead:

Smart investment key to emerging stronger once uncertainty lifts

Vad gör företagsledare för att öka produktiviteten? Med utgångspunkt i Grant Thorntons globala undersökning delar vi exempel på hur ledare identifierar de investeringsområden som de anser kommer att vara mest effektiva för att skapa tillväxt och för att ligga steget före konkurrenterna.

International Business Center

Vårt International Business Centre (IBC) erbjuder internationella tjänster inom revision, rådgivning, redovisning och skatt. Med våra internationella tjänster får du ett globalt perspektiv genom våra medlemsföretag i över 140 länder.