article banner
Tips och råd

Frigör kapital och förbättra likviditeten

Mats Öberg Mats Öberg

Många företag har pressats hårt av coronapandemin och Grant Thornton upplever en hög efterfrågan på likviditets- och scenarioanalyser. Mats Öberg, rådgivare på Grant Thornton, tipsar om hur man kan jobba med finansiell effektivisering för att bland annat frigöra kapital.

Coronapandemin leder till stora problem för näringslivet och samhället, och i många branscher kämpar företagen för sin överlevnad. Regeringen har vidtagit en rad olika åtgärder för att dämpa effekterna av krisen men det finns också vissa åtgärder som företagen själva kan vidta för att få bättre förutsättningar att klara sig.

Mats Öberg är rådgivare inom på Grant Thornton och han ser att det ofta finns utrymme hos kunder att jobba med finansiell effektivisering där resultatet kan innebära att likviditet frigörs genom reduktion av kapital som binds i rörelsen.

Rådgivare inom M&A services
Mats Öberg Kontakta Mats

– En bra början är att se över verksamhetens faktureringsrutiner, säkerställa att man fakturerar i tid och så ofta som möjligt, att man följer upp och kontrollerar att kunden verkligen har betalt, att man vid behov skickar påminnelser och lämnar till inkasso om kunden inte betalar. På motsvarande sätt bör man också se över sina egna betalningsrutiner så att man inte belastar likviditeten genom att betala fakturor innan de förfallit utan utnyttjar de betalningsvillkor man har. Vidare är det inte ovanligt att man försöker undersöka möjligheten att få leverantörerna att acceptera längre betalningstider, säger han.

Prioritera och rangordna resurserna

Det är också viktigt att prioritera och rangordna vilka resurser som är kritiska för verksamheten på kort respektive lång sikt. I en krissituation blir det nödvändigt att identifiera vad som är heligt och centralt för att kunna driva verksamheten, allt annat måste tyvärr ifrågasättas.

– Det kanske finns maskiner eller andra tillgångar som inte är absolut nödvändiga och som kanske kan avyttras, det vill säga konverteras till likviditet.

I tillverkande bolag binds mycket kapital i lager. Det kan finnas ett stort värde i att analysera nuvarande strategi rörande lagernivåer, hitta optimala nivåer för beställningspunkter samt identifiera relevanta nyckeltal att följa. Lyckas man reducera lagernivåerna utan att det påverkar kassaflödet från rörelsen så innebär det en förstärkning av likviditeten.

Få grepp om framtiden med likviditetsprognos

För att hjälpa kunderna att få grepp om hur man skulle kunna förbättra sin likviditet har Grant Thornton tagit fram tjänsten Likviditetprognos. Syftet med denna är att snabbt illustrera möjliga finansiella utfall baserat på olika framtidsscenarion. I analysen tas hänsyn till faktorer som bolagets intäkts- och kostnadsutveckling, rörelsekapitalbindning, investeringar och lånevillkor.

– Detta kan behövas i många olika situationer, men är särskilt användbart när bolaget kan komma att möta utmaningar i den löpande verksamheten som påverkar kassaflöde och likviditet. Exempelvis som nu under pågående coronapandemin, säger Mats Öberg.

Den kund som genomför en likviditetsprognos får en gedigen likviditetsanalys med beräkning av bolagets kassaflöde per månad för de kommande 12 månaderna, en långsiktig prognos av bolagets kassaflöde de kommande fem åren, scenario- och känslighetsanalyser baserat på olika prognoser och antaganden, en ökad förståelse för när bolaget når en kritisk nivå för sin betalningsförmåga och ett beslutsunderlag för att prioritera rätt handlingsalternativ.

– Vår Likviditetsprognos är särskilt användbar när man vill ha en snabb bild över bolagets finansiella situation de kommande månaderna, som informationsunderlag vid möten med bank eller andra finansiärer och vid utvärdering av styrelsens och vd:s ansvarsfrågor, säger Mats Öberg.

Tre tips för att frigöra kapital och förbättra likviditeten:

  • Ta hjälp av någon finansiell rådgivare för att identifiera förbättringsområden som nuvarande ägare/företagsledning kanske inte ser eller har erfarenhet av att identifiera
  • Säkerställ att det finns tydliga rutiner och processer samt att detta efterföljs
  • Våga ta tag i de jobbiga frågorna som ofta är förknippade med tuffa beslut, till syvende och sist kan det vara en existentiell fråga för bolaget.

Läs även Guide: Så får du grepp om likviditeten

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev