article banner
Skattenyhet

Slopad värnskatt och sänkt skatt för pensionärer

Magnus Vennerström Magnus Vennerström

De stora skatteförändringarna i regeringens budgetproposition för 2020 är framför allt avskaffandet av värnskatten och att skatten för personer över 65 år sänks genom ytterligare ett förstärkt grundavdrag. Några nya besked kring förändringar i 3:12-reglerna lämnas däremot inte.

– I januariavtalet nämns att 3:12-reglerna ska förenklas och att en utredning ska tillsättas under år 2019-2020 som ska lämna ett lagförslag som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2022. Vi svävar fortfarande i ovisshet kring vad de syftar på med begreppet förenklingar eftersom det ännu inte finns något direktiv till utredning. Enligt min uppfattning är ovissheten aldrig bra för det leder till att våra kunder har ett sämre beslutsunderlag, kommenterar Magnus Vennerström.

Utöver detta ska regeringen bl.a.  återkomma med förslag på en skattereduktion för boende i vissa geografiska områden och med förslag på att taket för uppskov vid bostadsförsäljningar höjs.

Nedan sammanfattar vi merparten av skatteförändringarna i budgetpropositionen.

Slopad värnskatt
Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt avskaffas vilket innebär att den statliga skatten på tjänsteinkomster högst kan uppgå till 20 procent mot tidigare 25 procent. För beskattningsåret 2019 tas värnskatten ut på inkomster över 703 000 kr. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare förhöjt grundavdrag för personer över 65 år
För att kompensera pensionärer för att de inte erhåller något jobbskatteavdrag på pensionsutbetalningar infördes redan den 1 januari 2009 ett förhöjt grundavdrag. Regeringen föreslår nu ett ytterligare förhöjt grundavdrag för personer över 65 år som ska träda i kraft den 1 januari 2020. Förändringen träffar personer över 65 år med en fastställd förvärvsinkomst över 200 000 kr. Skatten sänks med som mest cirka 9 700 kr per år vid en årsinkomst om cirka 525 000 kr.

Förändringar i 3:12-reglerna
I den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna från januari 2019 uttalades att 3:12-reglerna skulle förenklas. En utredning skulle tillsättas för att under åren 2019-2020 arbeta fram förslag till ny lagstiftning från den 2022. I budgetpropositionen nämner regeringen ingenting om dessa tänkta förenklingar eller när i tiden utredning ska tillsättas.

Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag
För att upprätthålla en sund konkurrens inom de branscher som utför rut- och rotarbeten införs krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Lagen tillämpas första gången vid begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter ikraftträdandet.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling
Sedan 2014 kan en nedsättning av arbetsgivaravgifterna erhållas för personer som arbetar med forskning och utveckling. Regeringen avser att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna ytterligare och ska återkomma under våren 2020 med ett förslag som ska träda i kraft den 1 april 2020.

Utflyttningsbeskattning
Regeringen anger att de har för avsikt att senare under hösten 2019 återkomma till riksdagen med förslag på regler för en utflyttningsbeskattning. Det kommande lagförslaget är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2020.

Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Taket för ett uppskov med beskattningen av en kapitalvinst vid avyttring av privatbostad har tidigare varit 1,45 mkr. Taket har tillfälligt slopats helt för avyttringar under perioden 21 juni 2016 - 30 juni 2020. Regeringen avser att höja taket till 3 mkr och ska återkomma med ett lagförslag under 2020 som ska träda i kraft den 1 juli 2020. Det nya taket är tänkt att tillämpas på försäljningar efter den 30 juni 2020.

Skattereduktion för boende i vissa geografiska områden
I syfte att överbrygga de effekter som geografiska lägesnackdelar medför avser regeringen som en del av en grön skatteväxling föreslå en skattereduktion för fysiska personer boende främst i Norrland och nordvästra Svealand. Regeringen ska återkomma med ett lagförslag som kan träda i kraft under år 2020.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev