article banner
Skattenyhet

Ny lag om källskatt på utdelning

Sofia Almén Sofia Almén

En ny lag om källskatt på utdelningar kan vara på gång, enligt ett förslag från Finansdepartementet. Den nya lagen är tänkt att ersätta kupongskattelagen och syftet är att effektivisera och modernisera nuvarande regelverk. Vi redogör för vilka förändringar detta skulle innebära.

- En ny lag välkomnas då det har funnits ett behov av att uppdatera nuvarande lag med sådant som hänt inom rättsområdet. Det bör även noteras att förslaget väntas öka statens intäkter med 870 miljoner kronor per år, varför vi kan räkna med ett ökat uttag av källskatt i vissa situationer, säger Sofia Almén, skatterådgivare på Grant Thornton.

Förslaget har skickats ut på remiss och innebär i huvudsak följande:

  • Skattesatsen kommer liksom idag vara 30 procent på all skattepliktig utdelning med möjlighet till s.k. direktnedsättning i enlighet med den skattesats som följer av eventuella skatteavtal.
  • Vid reducering av skattesats i enlighet med skatteavtal införs ett krav om information på individnivå i skattedeklarationen i syfte att minska fusk och fel.
  • I de fall där den som har rätt till utdelningen inte är densamma som har tagit emot utdelningen, är mottagaren av utdelningen skattskyldig. Reglerna föreslås införas i syfte att minska skattebortfall och för att motverka konstlade upplägg.
  • Det utdelande bolaget har ansvaret för att hålla inne och betala källskatt. I de fall utdelningen betalas till en av Skatteverket godkänd mellanhand övergår istället detta ansvar till mellanhanden.
  • Lagen om källskatt på utdelning föreslås i större utsträckning än den nuvarande kupongskattelagen bättre infogas i och anpassas till det övriga skattesystemet. Som ett led i detta föreslås att termer och uttryck, med vissa undantag, får samma betydelse som i inkomstskattelagen.
  • Källskatt på utdelning omfattas av bestämmelserna i skatteflyktslagen.
  • Förfarandereglerna föreslås följa samma systematik som skatteförfarandelagen vilket bland annat innebär att det kommer finnas möjlighet att ta ut skattetillägg.

Vem blir skattskyldig för källskatt?

Finansdepartementet föreslår att skattskyldig för källskatt på utdelning är den som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige och som har rätt till utdelningen vid utdelningstillfället. Till bestämmelsen följer ett antal undantag från skattskyldighet för källskatt på utdelning, bland annat vad avser utdelningar till bolag som hör hemma inom EES och innehavet anses som näringsbetingat, utländska värdepappersfonder eller utländska specialfonder.

När träder lagen i kraft?

Den nya lagen om källskatt på utdelning föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 i fråga om reglerna om godkänd mellanhand samt i övrigt träda i kraft den 1 juli 2022. Lagen tillämpas på utdelningar där utdelningstillfället sker efter den 30 juni 2022.

Vad händer nu?

Förslaget har skickats ut på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 augusti 2020. Vi kommer självfallet att följa lagstiftningsprocessen.

Har du frågor? Kontakta våra skatterådgivare Sofia Almén eller Rasmus Lindgren.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev