article banner
Skattenyhet

Ny dom: Ingen moms på prispengar, däremot moms på startpengar

Prispengar till en tävlande i hästkapplöpningstävlingar är momsfria. Startpengar, det vill säga en ersättning för att ställa upp i en tävling, är däremot momspliktiga. Detta har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast. Detta kan påverka även andra idrottsgrenar, även om domen berör just hästkapplöpning och hästuppfödning. Våra experter reder ut rättsläget.

Skillnaden mellan startpeng och prispeng – enligt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Startpeng
Startpengen
är momspliktig eftersom den anses vara en ersättning för en tjänst som den startande tillhandahåller arrangören. Startpengen som betalas ut för att hästen deltar i loppet, oberoende av hur hästen placerar sig, är därmed en del i ett ömsesidigt utbyte av prestationer. De startpengar som har varit föremål för bedömning uppgick till 500 kronor och betalades ut av arrangören till samtliga hästar som startade i tävlingen, oavsett om hästen gick i mål eller hur den placerade sig.

Ersättningen ansågs av domstolen utgöra motvärdet för den tjänst som hästägaren tillhandahåller tävlingsarrangören i form av hästens deltagande i tävlingen. Domstolen bedömde också att det finns ett sådant direkt samband mellan hästägarens tillhandahållande och den mottagna ersättningen som krävs för att det ska vara en omsättning enligt momslagen.

Skatterådgivare
Karolina Andersson

Prispeng
Den motsatta bedömningen gjordes angående prispengar, vars utbetalning och storlek är beroende av hästens placering i tävlingen. Prispengar ansågs därför inte vara en ersättning för en tillhandahållen tjänst från den tävlande till arrangören. Prispengar är därmed inte att ses som momspliktiga ersättningar.

Så här påverkar detta din förening - vår kommentar
Domen får konsekvenser för utövare inom hästsport. Även andra idrottsutövare som deltar i tävlingar med chans att vinna prispengar kan komma att påverkas och därför är det läge att se över momshanteringen.

  • Ingen moms ska fortsättningsvis redovisas på ersättning som utgör prispengar.
  • Däremot ska moms redovisas på ersättningar som avser startpeng.

- Den stora effekten av det ändrade synsättet kommer, som vi ser det, troligtvis på avdragssidan. Idrottare som tidigare ansetts bedriva ekonomisk verksamhet i momshänseende (vunnit prispengar) anses inte längre göra det om inte någon startpeng erhålls. Avdragsrätten för ingående moms kommer då att påverkas till exempel på så sätt att ingående moms för kostnader som direkt hänför sig till tävlingsverksamheten nekas i sin helhet, kommenterar Annika Nordqvist.

Skatteverket har i ett ställningstagande från 2017 hävdat att en momsmässig bedömning av startpengar ska göras från fall till fall, särskilt när en startpeng betalas till alla tävlande. Skatteverket anser att det finns en risk för förfarandemissbruk om alla tävlingsdeltagare genom erhållande av startpeng får en momspliktig försäljning och därmed anses bedriva momspliktig verksamhet med avdragsrätt för ingående moms som följd. Skatteverket har dock inte tillämpat sitt ställningstagande i avvaktan på domstolsavgöranden utan har tillsvidare hanterat startpengar som ersättning för en tjänst, det vill säga momspliktigt. Detta även om samtliga tävlande i en tävling erhållit startpengar.

I det mål som Högsta Förvaltningsdomstolen avgjorde erhöll samtliga startande en startpeng om 500 kronor var. Högsta Förvaltningsdomstolen tog inte ställning till om detta skulle kunna vara förfarandemissbruk eller inte, eftersom den frågan inte hade ställts av bolaget i Skatterättsnämnden. Det kan dock inte uteslutas att en domstol i framtiden skulle kunna komma fram till att ett sådant handlande utgör förfarandemissbruk.

- Skatteverket har i skrivande stund inte publicerat något nytt ställningstagande eller någon ny tillämpningsföreskrift med anledning av domen, men vi förväntar oss att Skatteverket publicerar något inom kort, säger .

Vår rekommendation är att såväl hästuppfödare som idrottsutövare i allmänhet ser över sina rutiner och sin momshantering. Även tävlingsarrangörer bör fundera på hur de olika ersättningar som krävs in och betalas ut i tävlingssammanhang påverkar tävlingsdeltagarna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev