Skattenyhet

Momsavdrag i blandad verksamhet kan alltid beräknas utifrån omsättningen

Med:
insight featured image
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i en dom slagit fast att ingående moms på gemensamma kostnader i blandad verksamhet alltid kan dras av enligt en omsättningsbaserad beräkningsmetod. Domen kan medföra ökad avdragsrätt för ingående moms för vissa företag.

Bakgrund

HFD har i målet bedömt metoden för att bestämma andelen avdragsgill ingående moms för gemensamma kostnader i blandad verksamhet (verksamhet som både är momspliktig och momsfri). Enligt momslagen ska momsavdrag för gemensamma kostnader ske genom uppdelning efter skälig grund.

Bolaget i målet använde hela omsättningen som fördelningsgrund vid beräkning av andelen avdragsgill ingående moms för gemensamma kostnader. Skatteverket ansåg att den avdragsgilla andelen i stället skulle beräknas enligt en annan metod där vissa intäkter inte skulle beaktas. Skatteverkets metod medförde ett betydligt lägre momsavdrag.

HFD prövade i målet om det är förenligt med EU-rätten att inte medge att en skattskyldig använder en omsättningsbaserad beräkningsmetod för att fastställa andelen avdragsgill ingående moms för gemensamma kostnader i blandad verksamhet.

HFD:s bedömning

HFD konstaterade att enligt EU:s momsdirektiv ska omsättningen som huvudregel användas som fördelningsnyckel vid avdrag för ingående moms på gemensamma kostnader. Momsdirektivets alternativa metoder för beräkning av avdragsrätten har inte tillräckligt tydligt och klart införts i svenska momslagen.

Med åberopade av EU-rättens direkta effekt kan ett företag därför, enligt HFD, begära att få tillämpa huvudregeln i momsdirektivet som säger att en omsättningsbaserad beräkningsmetod ska tillämpas.

Så här kommenterar våra skatterådgivare domen

Det är positivt för företagen att det nu har fastställts att det alltid är tillåtet att använda momsdirektivets omsättningsbaserade beräkningsmetod vid bestämmande av andelen avdragsgill ingående moms på gemensamma kostnader i blandad verksamhet. Domen kan enligt vår uppfattning medföra möjlighet att i större omfattning göra avdrag för ingående moms på gemensamma kostnader i blandad verksamhet, både historiskt (sex år tillbaka i tiden) och framåtriktat.

Målet i HFD gällde finansbolags momsavdragsrätt, där Skatteverket i flera fall tidigare inte har godkänt att hela ersättningen från försäljning av bland annat avbetalnings- och leasingobjekt räknas med i omsättningen vid beräkning av avdragsandel. Domen är dock inte tillämplig endast på finansbolag utan gäller i princip för alla företag som bedriver blandad verksamhet, som exempelvis fastighetsbolag, utbildning, vård och omsorg. Användning av en omsättningsbaserad beräkningsmetod kan ge ett annat momsavdrag jämfört med tidigare tillämpade fördelningsnycklar utifrån vad som enligt praxis har utgjort skälig grund, exempelvis ytbaserad fördelningsnyckel i fastighetssektorn.

Det bör dock fortsatt vara möjligt att använda en annan fördelningsgrund än omsättningen enligt gällande svensk lagstiftning om skälig grund. Ett företag bör således kunna välja om den vill använda en omsättningsbaserad fördelningsnyckel enligt EU-rätten eller tillämpa svenska momslagens lydelse om en fördelningsmetod baserad på skälig grund. Domen från HFD bör medföra att svenska momslagen måste ändras så den anpassas till EU:s momsdirektiv. Vi får se hur Skatteverket kommenterar domen.

Företag som bedriver blandad verksamhet bör med anledning av domen se över sin metod för beräkning av avdragsgill ingående moms.

Kontakta gärna oss för närmare information och rådgivning.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.