article banner
Skattenyhet

Införande av ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i Sverige

Den 23 juni lämnade regeringen en proposition om nya skatteregler som innebär att personer som bor utomlands och tillfälligt arbetar i Sverige kommer bli skattskyldiga i helt annan utsträckning än tidigare. De nya reglerna kommer även påverka deras utländska arbetsgivare och den svenska uppdragsgivaren. Den förändrade lagstiftningen beräknas träda i kraft 1 januari 2021.

Nuvarande regelverk

Enligt svensk intern skattelagstiftning kan en begränsad skattskyldig person som utför arbete i Sverige undantas från beskattning i Sverige om denna har en utländsk arbetsgivare, enligt den s.k. 183-dagarsregeln. Bestämmelsen återfinns även i majoriteten av de internationella dubbelbeskattningsavtal Sverige ingått med andra länder. För att 183-dagarsregeln ska vara tillämplig krävs enligt svenska interna regler att:

  • Den anställdes vistelse i Sverige inte överstiger 183 dagar,
  • Ersättningen utbetalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige, eller på dennes vägnar och
  • Ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige

Då Sverige för närvarande tillämpar ett formellt arbetsgivarbegrepp bedöms arbetsgivaren vara det bolag som utger ersättningen för det arbete som utförs.

Propositionen – det förändrade regelverket

Regeringen föreslår I inlämnad proposition att Sverige ska införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i svensk lagstiftning vilket kortfattat innebär att ovan 183-dagarsregel ej längre kan tillämpas i situationer där arbetet som utförs i Sverige kan ses som uthyrning av arbetskraft till ett svenskt bolag – den ekonomiska arbetsgivaren. I dessa situationer kommer begränsat skattskyldiga personer som utför arbete i Sverige för en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige att beskattas från dag ett.

Det avgörande för om arbetet som utförs ska ses som uthyrning av arbetskraft, och således utlösa svensk beskattning, är om nyttan av det arbete som utförs tillgodoses det svenska bolaget. Avgörande är ett antal faktorer och synsättet är införlivat i flera andra länder. Syftet med det förändrade regelverket är att skapa konkurrensneutralitet på arbetsmarknaden.

Enligt lagförslaget ska det utländska (formella) arbetsgivaren registreras som arbetsgivare hos svenska Skatteverket för rapportering, innehållande av preliminärskatt och inlämnade av månatliga arbetsgivardeklarationer om de anställda faller under det nya regelverket. Rapporteringsskyldigheten gäller oavsett om det finns ett fast driftställe i Sverige eller inte.

Den utländska arbetsgivaren ska vidare inlämna relevant information till Skatteverket för bedömning av eventuell skattskyldighet på bolagsnivå. Bolaget kommer att erhålla ett identifikationsnummer samt en F-skattsedel för att verifiera att registrering gjorts och relevant information inkommit. För det fall F-skattsedel saknas är det svenska bolaget skyldiga att innehålla 30 % från fakturerat belopp för arbete då tidigare undantag försvinner.

Undantag för väldigt korta och enstaka arbetsdagar i Sverige

Sedan de nya reglerna började diskuteras 2017 har ett undantag för koncerninterna diskussioner diskuterats. Det slutgiltiga förslaget innehåller istället ett generellt undantag från reglerna om uthyrning av arbetskraft som anger att arbete om utförs i Sverige under maximalt 15 arbetsdagar i följd under maximalt 45 dagar per år undantas. Helger och andra lediga dagar ska inte ingå vid beräkningen av dessa dagar.

Påverkan för utländska arbetsgivare dess anställda och det svenska bolaget

Det förändrade regelverket väntas ha stor påverkan för utländska arbetsgivare och dess anställda i form av ökade kostnader och en ökad administrativ börda. Förändringarna ökar kravet på kompetens kring det svenska regelverket, då bolaget förväntas registreras som utländsk arbetsgivare i Sverige, inhämtande av F-skattsedel samt hantera arbetsgivardeklarationer på individnivå och innehållande av preliminärskatt månatligen.

De anställda som blir skattskyldiga i Sverige blir skyldiga att ansöka om beskattning enligt SINK, alternativt lämna inkomstdeklaration. För anställda från utlandet som beskattas i Sverige på lön som utbetalas från sitt hemland kan vidare cash-flow problematik uppstå pga. innehållande av skatt i två länder. Den anställde kan vidare behöva assistans med avräkning av den svenska skatten i sin hemlandsdeklaration.

Vad händer nu?

En omröstning av förslaget kommer att under hösten där vi förväntar oss att en majoritet röstar för förslaget. Reglerna förväntas träda i kraft i januari 2021. Vi rekommenderar således utländska arbetsgivare med anställda som arbetar tillfälligt i Sverige att se över resmönster och vilket arbete som utförs för att planera för de skyldigheter som inträder nästa år.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning och vidare information: economicemployer@se.gt.com


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev