Skattenyhet

Förslag om skattereduktion för investeringar i inventarier

insight featured image
Som en följd av pandemin har investeringstakten hos företagen minskat. Därför anser regeringen att åtgärder behövs för att ge incitament till företagen att öka och att tidigarelägga sina investeringar. I budgetpropositionen för 2021 aviserades om att införa skattereduktion med 3,9 procent av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier anskaffade under 2021. Nu har propositionen kommit – här redogör vi för förslaget.

Förslaget innebär i korthet följande:

  • Rätt till skattereduktion gäller för fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet om de har ett underlag för skattereduktion.
  • Underlag för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för maskiner och andra inventarier som anskaffas för stadigvarande bruk under kalenderåret 2021 under förutsättning att utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Även byggnads- och markinventarier omfattas. Immateriella tillgångar omfattas inte.
  • Med anskaffningstidpunkt avses i detta fall när tillgången har levererats. För egentillverkade inventarier anges att de bör vara färdigställda på balansdagen. För att skattereduktion ska medges kan det komma att krävas att företaget kan visa när tillgången har levererats. Bedömningen av när en tillgång anses anskaffad kommer sannolikt att medföra gränsdragningsproblem.
  • Tillgångarna ska ha förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt och vara föremål för årliga värdeminskningsavdrag och tillhöra näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som skattereduktion kan begäras.
  • Särskilda bestämmelser gäller vid kvalificerade fusioner och fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.
  • Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet vilket innebär att en investering om 1 mkr medför en skattereduktion om 39 000 kr.
  • Skattereduktion medges inte för inventarier som har anskaffats från någon inom samma intressegemenskap och som hos denne använts för stadigvarande bruk. Interna förvärv av nya inventarier kan dock ligga till grund för skattereduktion.
  • Skattereduktion yrkas i inkomstdeklarationen och medför således att den slutliga skatten minskar. De årliga värdeminskningsavdragen påverkas inte av skattereduktionen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 alltså året efter det år då investeringen görs. Skattereduktion tillgodogörs det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. För skattskyldiga som har kalenderår som räkenskapsår kommer skattereduktionen därmed att beaktas på slutskattsedeln för det beskattningsår som avslutas 31 december 2022 dvs. på den slutskattsedel som avser året efter att investeringen gjordes.

Vår uppfattning är att det inte är tydligt vad som gäller för skattskyldiga som har brutet räkenskapsår men vår tolkning av reglerna är att skattskyldiga som avslutar sitt räkenskapsår före den 31 december 2021 medges skattereduktion för investeringar som är gjorda senast 31 december 2021 för det räkenskapsår som avslutas efter 31 december 2022.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.