Skattenyhet

Förslag om skattereduktion för investeringar i inventarier

Barbro Jansson Stridlund
Med:
insight featured image
Som en följd av pandemin har investeringstakten hos företagen minskat. Därför anser regeringen att åtgärder behövs för att ge incitament till företagen att öka och att tidigarelägga sina investeringar. I budgetpropositionen för 2021 aviserades om att införa skattereduktion med 3,9 procent av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier anskaffade under 2021. Nu har ytterligare information kommit – här redogör vi för förslaget.

Förslaget innebär i korthet följande:

  • Rätt till skattereduktion gäller för fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet om de har ett underlag för skattereduktion. m ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag.
  • Underlag för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för maskiner och andra inventarier som anskaffas för stadigvarande bruk under kalenderåret 2021 under förutsättning att utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Även byggnads- och markinventarier omfattas. Immateriella tillgångar omfattas inte.
  • Med anskaffningstidpunkt avses i detta fall när tillgången har levererats. För egentillverkade inventarier anges att de bör vara färdigställda på balansdagen. För att skattereduktion ska medges kan det komma att krävas att företaget kan visa när tillgången har levererats. 
  • Tillgångarna ska ha förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt och vara föremål för årliga värdeminskningsavdrag och tillhöra näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som skattereduktion kan begäras.
  • Särskilda bestämmelser gäller vid kvalificerade fusioner och fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.
  • Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet vilket innebär att en investering om 1 mkr medför en skattereduktion om 39 000 kr.
  • Skattereduktion medges inte för inventarier som har anskaffats från någon inom samma intressegemenskap och som hos denne använts för stadigvarande bruk. Interna förvärv av nya inventarier kan dock ligga till grund för skattereduktion.
  • Skattereduktion yrkas i inkomstdeklarationen och medför således att den slutliga skatten minskar. De årliga värdeminskningsavdragen påverkas inte av skattereduktionen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och skattereduktion ska göras det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. För skattskyldiga som har kalenderår som räkenskapsår kommer skattereduktionen därmed att beaktas på slutskattsedeln för räkenskapsår 2022, dvs. året efter att investeringen gjorts. Företag som har brutet räkenskapsår och avslutar räkenskapsåret före den 31 dec 2021 medges skattereduktion för det räkenskapsår som avslutas under 2023. 

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev