Skattenyhet

Förmåner till anställda ska omfattas av moms enligt Skatteverket

Cecilia Smedfors
Med:
insight featured image
I ett nytt ställningstagande har Skatteverket uppdaterat sin syn på när arbetsgivares tillhandahållanden till anställda mot ersättning, till exempel löneavdrag, ska momsbeskattas. Gratis förmåner och personbilar omfattas inte, men exempelvis inköp till hemmakontor berörs. Grant Thorntons experter ser vissa risker med detta då det kan vara svårt för företag att göra en korrekt bedömning.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare erbjuder olika typer av förmåner i form av tjänster eller varor till sina anställda. För att en förmån ska bli föremål för moms krävs som utgångspunkt att den anställde utger en ersättning till arbetsgivaren för förmånen. Det saknar betydelse om ersättningen utgår i form av en faktisk betalning till arbetsgivaren eller genom ett brutto- eller nettolöneavdrag. 

Om arbetsgivaren tillhandahåller en förmån mot ersättning till en anställd anses en omsättning föreligga i momshänseende. 

Ofta erbjuds anställda förmåner som ligger utanför vad arbetsgivaren normalt säljer i sin verksamhet. För att avgöra om denna typ av tillhandahållanden till anställda ska anses ske i arbetsgivarens ekonomiska verksamhet, och därmed bli föremål för moms, anser Skatteverket att två frågor behöver besvaras.

  1. Sker aktuella omsättningar med sådan kontinuitet och frekvens att de i sig skulle kunna vara en ekonomisk verksamhet om ingen annan ekonomisk verksamhet bedrivs?
  2. Om svaret på 1 är nej, har omsättningarna på något sätt ett sådant samband med den ekonomiska verksamheten att de ändå ska ingå i den?

Besvaras någon av ovanstående frågor jakande ska arbetsgivaren redovisa moms på den ersättning som erhålls från arbetstagaren. Moms ska redovisas med utgångspunkt i marknadsvärdet för den förmån som tillhandahålls till den anställde.

– Det bör uppmärksammas att förmåner som den anställde erhåller gratis inte berörs i aktuellt ställningstagande. Ställningstagandet behandlar inte heller arbetsgivares tillhandahållande av personbilar till anställda och driftskostnader för sådana personbilar. Skatteverket avser inte att åstadkomma någon ändring avseende dessa tillhandahållanden jämfört med vad som verket har uttalat tidigare, säger Cecilia Smedfors, momsexpert på Grant Thornton.

Våra kommentarer

I och med Skatteverkets uppdaterade uppfattning ser vi risker kring bedömningen när en arbetsgivares tillhandahållande av förmåner till anställda mot ersättning kan medföra en skyldighet för arbetsgivaren att redovisa moms. Det kan vara svårt för företag att göra bedömningen om ett visst tillhandahållande till anställda ska anses ha en sådan koppling till arbetsgivarens ekonomiska verksamhet så att moms ska redovisas.  

Arbetsgivare som felaktigt bedömer att omsättningar till anställda sker i en ekonomisk verksamhet och därför ska momsbeläggas riskerar dessutom att göra felaktigt avdrag för ingående moms, medan arbetsgivare som felaktigt bedömer att omsättningar till anställda inte ingår i en ekonomisk verksamhet kommer att ha risk för oredovisad utgående moms.

I vissa fall kan Skatteverkets nya tolkning dessutom kunna medföra momskostnader för arbetsgivaren även vid korrekt momshantering i förhållande till de anställda, nämligen om ett avdragsförbud i momslagen aktualiserats. Om en arbetsgivare till exempel köper in inventarier för att användas på en anställds hemmakontor finns en risk att inköpet omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Om arbetsgivaren tillhandahåller inventarierna med sådan frekvens och kontinuitet att det är fråga om ekonomisk verksamhet ska moms debiteras till den anställde, samtidigt som avdragsförbudet för stadigvarande bostad skulle kunna medföra att arbetsgivaren saknar avdragsrätt för ingående moms på inköpet av inventarierna. 

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Läs mer i Skatteverkets ställningstagande ”Tillhandahållande till anställda mot ersättning, mervärdesskatt” publicerad 2023-04-24.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.