article banner
Skattenyhet

Aktuella momsfrågor i samband med covid-19

Svensk ekonomi drabbas nu hårt i samband med coronaviruset covid-19. Bland annat rapporterar företag inom hotell- och restaurangbranschen om att de endast omsatt en bråkdel av vad de vanligtvis gör under vårmånaden mars. Även varuhandeln kan påverkas negativt och många företag riskerar att drabbas av likviditetsbrist. I denna artikel reder vi ut hur momsen bör hanteras vid avbokningar och avbeställningar. 

- Inledningsvis bör påpekas vikten av att studera de faktiska försäljningsvillkor som gäller för transaktionenDet är bland annat viktigt att utreda när en vara eller en tjänst anses vara levereradEventuella avboknings- eller avbeställningsklausuler i avtalet behöver också studeras närmare, säger Karolina Andersson, skatterådgivare på Grant Thornton 

Här följer exempel på en rad situationer och momskonsekvenser som kan uppstå.

Avbokningar inom tjänstehandeln 

Situation 1 – köparen har inte möjlighet att avboka tjänsten  
denna situation anses både säljare och köpare vara bundna av det ursprungliga avtalet och tjänsten ska därmed anses vara tillhandahållen. Säljaren ska  redovisa och betala moms på den tillhandahållna tjänsten. 

Skatterådgivare
Karolina Andersson Kontakta Karolina

Situation 2 – köparen betalar en avbokningsavgift vid avbokning 
Om avbokningsavgiften understiget priset för tjänsten ska säljaren inte redovisa någon moms på densamma. Om avgiften däremot motsvarar priset på tjänsterna anses köparen vara bunden av det ursprungliga avtalet. Säljaren ska i sådana fall redovisa moms på hela ersättningen.  

Situation 3 – köparen uteblir utan att ha avbokat tjänsten 
När köparen inte dyker upp utan att ha gjort en avbokning är det vanligt att säljaren tar ut en ”no-show”-avgift. En sådan avgift utgör en ersättning för en tillhandahållen tjänst och säljarens tillhandahållande anses i denna situation bestå i att köparen får tillgång till tjänsten, även om köparen inte nyttjar tjänsten. Säljaren ska i en sådan situation redovisa moms på den tillhandahållna tjänsten.   

Situationer inom varuhandeln 

Situation 1 – Köparen betalar inte för levererade varor 
Eftersom varorna levererats är säljaren redovisningsskyldig för den utgående momsen. Möjligheten för en säljare att sätta ned redovisad utgående moms med anledning av att en köpare inte betalar för levererade varor ser olika ut beroende på omständigheterna: 

  • Köparen betalar inte trots upprepade indrivningsförsökMomsmässigt krävs att kundförlusten är konstaterad för att den utgående momsen ska kunna sättas ned.  För att kundförlusten ska vara konstaterad måste säljaren kunna visa att det är sannolikt att kunden inte kan betala skulden genom exempelvis en utredningsrapport från Kronofogden som visar att köparen saknar tillgångar för att betala skulden 
  • Köparen går i konkurs: Här krävs att säljaren är aktiv och bevakar sin fordran i konkursen genom att få fordran upptagen i konkursbouppteckningenTänk på att ev. kvittning av fordran vid konkurs påverkar möjligheten att sätta ner momsen. 
  • Säljarens fordran på köparen sätts ner genom ackordsbeslut: Beslut om ackord som i praktiken innebär att säljaren bara får delvis betalt hanteras inte längre som en konstaterad kundförlust. Från och med den 1 mars 2020 krävs att säljaren ställer ut en kreditfaktura för att denne ska kunna sätta ned tidigare redovisad utgående moms med anledning av underhandsackord, offentligt ackord, lagakraftvunnen skuldsanering eller F-skuldsanering.  
  • Fordran är tvistig: Att säljaren och köparen inte är överens om det pris som ska betalas innebär inte att det är fråga om en konstaterad kundförlust. För att den redovisade momsen ska kunna sättas ner krävs att säljaren utfärdar en kreditfaktura. Detta gäller även om det finns en dom som fastställer ersättningen till ett lägre belopp än det ursprungligen fakturerade beloppet.  

Situation 2 – Köparen hämtar inte beställa varor (leveransvillkor fritt vårt lager) 
När varor som är färdiga för leverans inte hämtas har säljaren ställt varorna till köparens förfogande och de ses som skilda från säljarens övriga tillgångar.  Momsmässigt är det fråga om en varuförsäljning som säljaren ska redovisa moms för. Säljaren har därmed en fordran på köparen trots att denne inte hämtat varornaOm säljaren inte får betalt för varuleveransen kan säljaren minska den redovisade momsen först när kundförlusten är konstaterad, se ovan. Om säljaren och köparen är överens om att köpet ska gå tillbaka ska säljaren utfärda en kreditnota.

Situation 3 – säljaren har påbörjat tillverkning när köparen vill häva köpet.  
Parterna avtalar att säljaren ska kompenseras för de kostnader som denne haft för tillverkningen så här lång utan att några varor levereras. Ersättning som säljaren tar emot för att täcka kostnader vilken är frikopplad från det ursprungliga priset för varorna räknas som ett skadestånd. Säljaren ska inte redovisa någon moms på skadeståndet.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev