Näringslivets roll och vilket ansvar företagen bör ta gällande olika samhällsfrågor, är något som diskuteras intensivt. Klimatförändringar, geopolitisk osäkerhet, störda logistikkedjor, inflation och krig i vårt närområde – kan svenska företag bidra till en positiv utveckling? Vi tror det. Med den här kartläggningen vill vi bidra till en fortsatt konstruktiv diskussion med sund bolagsstyrning som utgångspunkt.

Bolagsstyrningsrapportering

Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Rapporten redovisar hur de undersökta företagen arbetar med strukturer och processer för att främja effektivt beslutsfattande och hållbart företagande. Den betonar även vikten av att redovisa hållbarhetsfrågor på ett tydligt och transparent sätt.

Svensk kod för bolagsstyrning

Utgångspunkten är den svenska modellen för bolagsstyrning samt kravet på börsnoterade företag att publicera årliga bolagsstyrningsrapporter.

Sedan flera år tillbaka genomför Grant Thornton motsvarande kartläggning i Storbritannien med syfte att nå och dela insikter om nuläge och utvecklingsområden. Vår långsiktiga ambition är att fortsätta sammanställa svensk data över tid och på så sätt bidra till en fortsatt konstruktiv diskussion - och en positiv utveckling - av svensk bolagsstyrning.

Lyssna på webbinariet - insikter och fynd från rapporten

Lyssna på när Johan Sarasalo, Director Bolagsstyrning, och Axel Larsson, Specialist Bolagsstyrning presenterar insikter och viktiga fynd ifrån Grant Thorntons kartläggning av svenska börsbolags bolagsstyrningsrapportering.

Se webbinariet med värdefulla insikter och viktiga fynd

Om undersökningen

Grant Thornton har kartlagt 156 slumpvis utvalda börsbolag noterade på Nasdaq Main Market som är den marknadsplats med mest strikta krav gällande utformning och presentation av bolagsstyrning i offentlig rapportering. Den svenska modellen för bolagsstyrning bygger på självreglering i kombination med svensk lagstiftning. För att synliggöra hur bolagsstyrningen i svenska bolag fungerar, har börsbolag som krav att publicera en årlig bolagsstyrningsrapport i enlighet med Årsredovisningslagen. Syftet med denna studie är att utvärdera god bolagsstyrning och identifiera insikter i bolagsstyrningsrapportering. Denna kartläggning utgör därför inte en regelefterlevnadsredovisning.