article banner
Intervju

”Vårt yrke är inte att vara bekväma – vårt uppdrag är att bidra till en bättre värld”

Didric Andersson

En revisor bidrar till samhällsnyttan. Här och nu - och i framtiden. Didric Andersson bildar tillsammans med sina kollegor Annie Pyk Hammarqvist, Mathias Forssmark och Karin Eriksson gruppen Future State – med uppdrag att omvärldsspana och dela insikter kring revision och rådgivning.

Ibland sägs det att revision är ett utdöende yrke. Stämmer det?

Det håller jag inte med om, tvärtom skulle jag säga! Revisionsprofessionen är inte på väg att dö ut, vi ser snarare att behovet av vår expertis bara ökar. Genom att vara professionella, oberoende och när det krävs obekväma, kan vi bidra till samhällsnyttan, till ett välmående näringsliv.

Hur bidrar revision till samhällsnytta menar du?

Ur ett makroekonomiskt perspektiv syftar revision till att skapa förtroende för företags finansiella rapporter. För att uppnå detta är oberoende och professionell skepticism A och O. Som revisorer är vi oberoende genom att ingen i revisionsteamet står i beroendeställning till den verksamhet som ska granskas.

Auktoriserad revisor
Didric Andersson

Vilket ansvar har en revisor?

Som revisorer ska vi inte finna egna förklaringar till varför saker ter sig som de gör, utan be kunden svara på våra frågor. Och när vi har fått en förklaring, ska vi inte nöja oss utan be om underlag som styrker att det faktiskt är så. Det är vårt ansvar att föra upp de oegentligheter vi hittar till ytan. Vi kan bidra till ett bättre samhälle genom vårt arbete. Hjälpa till att få bort aktörer som inte ska finnas, som inte är hållbara och långsiktiga.

Kan en revisor ha nöjda kunder - när uppdraget är att granska dem?

Kundnöjdhet handlar inte om att vara kunden till lags. Jag ser det som ett sätt att skapa kundnöjdhet, att vi följer vårt regelverk och gör det arbete våra kunder betalar oss för att göra, även om det föranleder en anmärkning i revisionsberättelsen. Om det är något jag och mina kollegor i Future State kan skriva under på så är det att vi aldrig ångrat en gjord anmärkning, utan istället känt oss stolta över att vi fullgjort vårt uppdrag som revisorer.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev