article banner
Intervju

Utmaningar i vår omvärld

Peter Ek Peter Ek

En rad omvärldsfaktorer påverkar oss som bolag och den verksamhet vi bedriver. Vi påverkas av faktorer som digitalisering, teknisk innovation och sociala och miljömässiga utmaningar – och allt sker i en mycket hög takt. Globaliseringen öppnar nya marknader för våra kunder, men skapar också behov av en bredare kompetens hos oss som rådgivare. Alla dessa förändringar skapar högre krav på transparens, säkerhet och affärsetik hos oss som bolag.

Vad i omvärlden har under året påverkat Grant Thorntons arbete på det affärsetiska området?
Ett område som har varit aktuellt under året är penningtvättsfrågan. Vi arbetar kontinuerligt med strategier för att upptäcka och undvika att vi utnyttjas för penningtvätt och under det gångna året har värdet av ett aktivt förebyggande arbete blivit än mer tydligt.

Hur jobbar Grant Thornton för att upptäcka och undvika penningtvätt?
Vi uppdaterar årligen våra manualer och gör kontinuerliga riskanalyser. Vi arbetar fortlöpande med utbildning av medarbetare, bevakning av affärsförbindelser och vikten av ”know your customer”, för att stärka arbetet och upptäcka transaktioner som tyder på förekomst av penningtvätt.

Har något annat avgörande hänt sedan förra året gällande interna eller externa regelverk?
En stor händelse i omvärlden är att GDPR blev skarpt i maj 2018. Även om en stor del av arbetet gjordes inför införandet av GDPR så innebar förändringen initialt en del administrativt arbete exempelvis gällande att skriva om uppdragsbrev och upprätta så kallade biträdesavtal. Ikraftträdandet av GDPR har bidragit till ett ökat fokus både hos oss själva och bland våra kunder på frågan om personuppgifter och hur de ska hanteras. I princip alla kunder har påverkats av detta.

Nytt visselblåsarsystem
Vi har under året också introducerat ett visselblåsarsystem. Det är viktigt av den anledningen att den som ser eller upplever oegentligheter men som vill vara anonym ändå kan anmäla det. Verktyget infördes i mars 2019 så det är än så länge nytt, men ett viktigt sätt att motverka trakasserier eller andra oegentligheter på arbetsplatsen.

Riskråd för förebyggande av risker
Vi har under året strukturerat upp vårt strategiska riskarbete genom att inrätta ett ERM-råd (enterprise risk management) där vi i samverkan med företagsledningen och övriga organisationen arbetar med att kartlägga och bedöma vilka risker vi har som företag och analysera vilka åtgärder som vidtas samt vilka ytterligare åtgärder som kan tänkas vidtas för att minska riskerna.

Tanken är att vi på det sättet kan på ett ännu mer strukturerat och proaktivt sätt förebygga risker i verksamheten. Det kan handla om risk att inte uppfylla regler compliancemässigt, men också risker som är kopplade till affärsplanen som exempelvis att inte kunna attrahera och behålla medarbetare.

Rådet utgörs av Hållbarhetschef, Revisionchef, vice vd/COO och Risk manager som ansvarar för risker och affärsetiska frågor. Arbetet är viktigt för att ha fokus på rätt områden och göra rätt prioriteringar i vårt förebyggande riskarbete.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev