Intervju

En stark röst för finansiell hållbarhet

Med:
Peter Lööw
insight featured image
Med drygt 960 miljarder kronor i förvaltat kapital har Alecta en stark röst på finansmarknaden. Det är en röst som man gärna höjer för att skapa hållbara investeringar. Och skälet till detta är enkelt – det ger de bästa förutsättningarna att skapa ökat värde för framtidens pensionärer.

Alecta bildades redan 1917 som ett resultat av att svenska arbetsgivare och deras anställda ville skapa en pensionslösning som gjorde det möjligt att leva tryggt även efter arbetslivets slut. Idag tar Alecta hand om tjänstepensionen för 2,6 miljoner människor och 35 000 företag i Sverige och det förvaltade kapitalet uppgår till dryg 960 miljarder kronor. Det betyder att Alecta är en av Stockholmsbörsens största ägare och det femte största tjänstepensionsbolaget i Europa.

Det som skiljer Alecta från de flesta andra pensionsförvaltare är att kapitalförvaltningen är aktiv och sker helt i egen regi. Det innebär bland annat att antalet aktieinnehav är begränsat och uppgår till cirka 100. Och när det gäller att välja ut vilka bolag som pensionspengarna ska placeras i är hållbarhet ett viktigt kriterium för Alecta.

Peter_lööw_Alecta.jpg

– Pensioner är speciella på så sätt att investeringshorisonten är lång, vi förvaltar ju pensionskapital som ska betalas ut först om 40 - 50 år. När vi analyserar bolagen som vi investerar i tittar vi på mer än bara siffror.

– Vi sätter oss in i hur bolagen använder naturresurser, tar ansvar för och utvecklar sitt sociala kapital, agerar affärsetiskt och hur de ser på utvecklingen av sin affär och erbjudande i framtiden. Och skälet till det är helt enkelt att vi tror att de här faktorerna är viktiga för att ge en långsiktigt god avkastning, säger Peter Lööw, hållbarhetsansvarig för kapitalförvaltningen på Alecta.

Stor ägare som kan påverka hållbarhetsarbetet

Investeringsstrategin innebär att Alecta ofta blir en stor ägare i de bolag som tas in i portföljen och därmed kan påverka hållbarhetsarbetet i dessa bolag. Utgångspunkten för detta arbete har bestämts i Alectas ägarpolicy som säger att Alecta ska uppträda på ett omdömesgillt sätt som inger respekt och förtroende, både hos Alectas kunder och hos de företag där Alecta är ägare.

– Vår ambition är att arbeta för ett långsiktigt värdeskapande i företag och samhället i stort. Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande och avkastning för våra kunder, säger Peter Lööw.

När Alecta beslutar om en investering i ett bolag startar processen med en granskning av bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Där görs bland annat en bedömning om bolagets affärsmodell är hållbar, om det finns förtroende för ledningen och om hållbarhetsriskerna är relaterade till bolaget eller dess bransch. Som stöd använder Alecta analys från hållbarhetsspecialisten Sustainalytics. Därefter görs en finansiell analys för att bedöma bolagets avkastningspotential.

Aktivt ägande genom valberedning och bolagsstämmor

Det aktiva ägandet utövas framför allt genom att Alecta deltar i valberedningsprocesser och bolagsstämmor. Normalt är Alecta med i 15 - 20 valberedningar varje år och som stöd för det arbetet använder man aktieförvaltarnas analys av bolagen, samt att man gör en bedömning av styrelsens lämplighet utifrån den samlade erfarenhet som styrelseledamöterna har och intervjuar ledamöter och vd.

– När vi medverkar i valberedningar utgår vi från vårt långsiktiga åtagande som ägare och vår framtidstro på bolagen. Arbetet sker med ambition att styrelsen i de aktuella bolagen ska ha bästa möjliga sammansättning, säger Peter Lööw.

Ett annat viktigt verktyg för Alectas ägande är att regelbundet träffa bolagen och föra en dialog med dem. Det är något som blir extra betydelsefullt om det uppstår problem.

– Om det visar sig att ett bolag har brustit i sitt hållbarhetsarbete, eller att det finns misstankar om det, så startar vi en mer fokuserad dialog. Det visar att vi ser allvarligt på frågan och att vi förväntar oss en förklaring eller åtgärd. Och om bolaget inte ger tillfredställande svar eller om dialogen inte leder till något kan resultatet bli att vi faktiskt säljer innehavet.

Aktivitet i Swedbank och Facebook

Två exempel där Alecta på olika sätt agerat är innehaven i Swedbank och Facebook. När det gäller Swedbank framkom det under våren 2019 anklagelser om att banken varit utsatt för penningtvättstransaktioner. Till en början nekade Swedbank till anklagelserna men bekräftade sedan att det funnits och fortfarande fanns brister i bankens arbete mot penningtvätt, samt att banken utreddes av Ekobrottsmyndigheten. Det har så småningom lett till att Swedbank fått en varning av Finansinspektionen och drabbats av en sanktionsavgift på hisnande fyra miljarder kronor.

– I det här fallet agerade vi tillsammans med andra storägare för få en förändring av styrelse och ledning i banken. Det har nu skett och vi låter nu den nya ordförande och den till vissa delar nya styrelsen arbeta för att stärka bankens processer inom bland annat penningtvätt. Det här är en dialog som fortfarande pågår och där vi noga följer utvecklingen.

I fallet Facebook var den utlösande faktorn att det under våren 2018 framkom att dataanalysföretaget Cambridge Analytica fått ta del av personlig information från 50 miljoner Facebookanvändare. Facebook anklagades också för att sedan 2015 ha känt till att informationen spridits på olaglig väg, men väntat med att agera tills dess att uppgifterna avslöjades.

– Vi försökte få till stånd möten med Facebook för att diskutera detta men de ville inte träffa oss utan hänvisade bara till diverse officiella uttalanden, vilket vi tyckte var ganska förvånande. Det ledde så småningom till att vi bestämde oss för att sälja innehavet. Beslutet var i och för sig en sammanvägning av flera faktorer, men deras ovillighet till dialog var givetvis starkt bidragande i vår bedömning att det här inte var en långsiktigt hållbar investering, säger Peter Lööw.

 

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl