article banner
Branschnyhet

Utökad möjlighet för ideella organisationer att söka omställningsstöd

Sofia Bülow Sofia Bülow

I slutet av april föreslog regeringen ett omställningsstöd för att kompensera företag som drabbats ekonomiskt till följd av covid-19. Även ideella organisationer kan söka omställningsstöd efter att man tagit bort krav på F-skatt. Reglerna föreslås träda ikraft 1 juli. Så här fungerar stödet.

- Det är mycket positivt att man tagit bort kravet på F-skatt för vissa ideella organisationer, men det finns fortfarande en del frågetecken kring tillämpningen. Här redogör vi för vad vi vet idag. Om förslaget godkänns kommer det finnas anledning att återkomma, säger Sofia Bülow, skatterådgivare och ansvarig för Grant Thorntons i Stockholm.

Vilka kan ta del av stödet?  

Företag och organisationer vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av nämnda omsättning samma period föregående år kan vara berättigade till omställningsstöd. Stödet kan lämnas till såväl fysiska som juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt.  

 • Kravet på F-skatt gäller inte sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.  
 • Ideella föreningar ska dock ha ett organisationsnummer som fastställts senast vid utgången 2019.   
Skatterådgivare
Sofia Bülow Kontakta Sofia

Så beräknas stödet  

Omställningsstödet beräknas utifrån verksamhetens fasta kostnader för mars och april 2020. De fasta kostnader som omfattas utgörs bland annat av kostnader för el, VA, hyres- och leasingkostnader, värdeminskning på anläggningstillgångar och räntor. Det är även möjligt att få stöd för en del av de administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan om stöd.  

 • Stödet beräknas genom att 75 procent av omsättningstappet multipliceras med de fasta kostnaderna.  
 • Maxbeloppet för omställningsstödet är 150 miljoner per verksamhet. För koncerner avser maxbeloppet hela koncernen.  

Företag och organisationer ansöker själv om stödet via Skatteverket och ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast den 31 augusti 2020. Om Skatteverket beslutar om omställningsstöd betalas detta ut genom kreditering av skattekontot.   

Förutsättningar för att verksamheten ska omfattas av omställningsstödet:  

 • Omsättningsminskningen ska vara orsakad av spridningen av covid-19,  
 • Näringsverksamheten ska ha haft en nettoomsättning överstigande 250 000 kronor föregående räkenskapsår,  
 • Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs att ett revisorsyttrande bifogas ansökan.  

Omställningsstöd lämnas inte till verksamheter som vid tiden för prövningen:  

 • Har restförda skatte- eller avgiftsskulder,  
 • Har näringsförbud,  
 • Är på obestånd eller är föremål för företagsrekonstruktion, 
 • Har hemvist i skatteparadis, 
 • Verksamheter som lämnar vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 – juni 2021. Dock är verksamheter, enligt pressmeddelande från regeringen den 2 juni, inte förhindrade att lämna koncernbidrag.   

Skatteverket har omfattande möjligheter till utredning och kontroll, redan vid prövningen av ansökan, varför återbetalningsskyldighet kan aktualiseras för omställningsstöd som betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Det är dock möjligt att undgå ansvar för omställningsstödsbrott om felaktigt utbetalt stöd återbetalas. 

Vad händer nu?  

Förslaget kan ändras eftersom reglerna utgör statsstöd och EU-kommissionen måste godkänna stödet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev