Branschnyhet

Skatt eller inte på donation från aktiebolag? Vi klargör

Sofia Bülow
Med:
insight featured image
En vanlig fråga för ideella organisationer är om en gåva från ett aktiebolag räknas som en donation eller som sponsring. Det i sin tur påverkar hur skatt och moms ska hanteras både i aktiebolaget och i organisationen som tar emot gåvan. En ny dom från HFD visar att det är många parametrar som avgör och att en ny bedömning måste ske i varje enskilt fall. Här redogör vi för domen samt alternativa sätt till donation.

Det är vanligt att ett aktiebolag önskar ge pengar till olika typer av ideella organisationer, på ett eller annat sätt. I vissa fall sker det genom att aktiebolaget lämnar en förutsättningslös donation till den aktuella organisationen, alltså att donationen lämnas utan att aktiebolaget har något krav på att mottagaren ska prestera något i utbyte mot att erhålla donationen och i vissa fall att organisationen lämnar någon typ av motprestation till aktiebolaget, vilket vanligtvis brukar benämnas sponsring.

Den inkomstskatte- och momsmässiga hanteringen i såväl aktiebolag som i den mottagande organisationen beror på om det är en donation eller om det är sponsring.  

– Viktigt att notera är att det alltid behöver ske en bedömning i det enskilda fallet för att avgöra om det är en ren donation eller om det är sponsring. Och om det till någon del är sponsring, vilka skatte- och momsmässiga effekter som då utlöses, säger Sofia Bülow som är Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton. 

Dom i HFD nyligen 

I en dom som nyligen kom från HFD (HFD 2023 not 10) har det klarlagts hur en donation från ett aktiebolag ska hanteras för ägarna till aktiebolaget ur ett skattemässigt perspektiv. För det fall att ett aktiebolag, lämnar en donation till en organisation så anses ägaren av aktiebolaget ha förfogat över donationen innan den lämnas till organisationen med följden att ägaren ska beskattas som om de plockat ut motsvarande belopp som utdelning.

Vilken typ av beskattning som ägaren blir föremål för måste bedömas i varje enskilt fall då det beror på flera olika parametrar som t.ex. om ägaren är aktiv i aktiebolaget eller inte.  

Alternativa sätt vid donation  

Det finns dock andra sätt för aktiebolaget, eller rättare sagt dess ägare, att donera medel till organisationer. Ägaren kan till exempel besluta om att deras rätt till utdelning ska tillfalla en allmännyttig ideell organisation. Ett dylikt tillvägagångssätt innebär att varken ägaren eller den mottagande organisationen blir skattepliktiga för utdelningen. Skattefriheten för organisationen förutsätter att den kan klassas som en allmännyttig ideell organisation ur ett skattemässigt perspektiv. Vidare är det viktigt att detta hanteras i rätt ordning och att relevanta beslut tas på rätt sätt.  

– Exakt hur detta ska hanteras måste bedömas i respektive aktiebolag och från fall till fall. Det är vår rekommendation att man alltid tar hjälp av en rådgivare med relevant expertis som också har kunskap om senaste rättspraxis, säger Sofia Bülow. 

Vår expertis inom: Skatt
Tjänster
Vår expertis inom: Skatt
Jag vill veta mer