hero banner
Elin Karlsson
Stockholm
Skatterådgivare

Elin Karlsson

Elin Karlsson är Senior Associate i Grant Thorntons grupp för Transfer Pricing (internprissättning). Elin arbetar med att implementera effektiva internprissättningslösningar i internationella verksamheter. Transfer Pricing avser prissättning av gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag och är ett av de största och viktigaste skatteområdena för multinationella bolag.

Grant Thorntons Transfer Pricing-grupp hjälper företag inom alla branscher med att ta fram väl genomtänkta Transfer Pricing-policys, dokumentera prissättningen enligt gällande lagstiftning samt bistå vid upprättande av koncerninterna avtal. Vår grupp för Transfer Pricing kan bland annat stötta vid överlåtelser och upplåtelser av immateriella tillgångar, assistans vid skatterevisioner och skatteprocesser samt interna processer rörande den praktiska hanteringen av företagens Transfer Pricing.

Vi arbetar med allt ifrån stora börsnoterade företag till företag som befinner sig i ett uppstartsskede där fokus ligger på expansion och att etablera sig på olika marknader. Transfer Pricing blir för dessa bolag en nyckelfråga, men en fråga man sällan har tid eller kunskap att själva hantera. Frågor som rör moms och tull hanteras även ofta inom ramen för ett Transfer Pricing-projekt.

Kontakta gärna Elin om du har frågor som rör prissättningen av koncerninterna, gränsöverskridande transaktioner.

Möt våra experter