hero banner
Amanda Landqvist
Stockholm
Rådgivare inom Business Risk Services, AML-specialist

Amanda Landqvist

Amanda Landqvist har en bakgrund som revisor men är idag verksam som rådgivare inom Financial Crime Prevention (efterlevnad av penningtvättsregelverket). Hon är även Certified Fraud Examiner och arbetar som utredningsspecialist.

Amanda analyserar företags åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt utvärderar den allmänna riskbedömningen och de rutiner, riktlinjer, kundkännedomsåtgärder och annat som behöver finnas dokumenterat och implementerat i verksamheten, samt lämnar råd och rekommendationer för att förbättra regelefterlevnad. Amanda kan även agera som oberoende granskningsfunktion och regelbundet granska de interna riktlinjer, kontroller och förfaranden som syftar till att företaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättsregelverket.

Som utredningsspecialist arbetar Amanda med att förebygga, upptäcka och utreda misstänkta ekonomiska oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser. Ett vanligt förekommande uppdrag är att bistå företag med deras bolagsinterna utredning av exempelvis en visselblåsarrapport eller i andra situationer där organisationer riskerar att lida ekonomisk skada eller förlora intressenters förtroende. Det vanligaste sättet som missförhållanden och oegentligheter upptäcks på är genom tips. Med Grant Thorntons visselblåsarfuktion, utvecklad i enlighet med visselblåsardirektivet, får era arbetstagare tillgång till tre rapporteringskanaler, ni får en extern oberoende ärendehanterare och ni kan vid behov få hjälp med utredning.

Kontakta Amanda för rådgivning inom efterlevnad av penningtvättsregelverket, om visselblåsarfunktion eller om ni har behov av stöd i en utredning.

Amanda Landqvist
Rådgivare inom Business Risk Services, AML-specialist
Amanda Landqvist
Möt våra experter