Förteckning över underleverantörer

Allmänt

Nedan följer information om de underbiträden som Grant Thornton Sweden AB i förekommande fall anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning, enligt biträdesavtal med kund. Kund är skyldig att löpande hålla sig uppdaterad om informationen om underbiträden och att utan onödigt dröjsmål meddela Grant Thornton om eventuella invändningar mot nya underbiträden, i enlighet med vad som framgår av biträdesavtal.

Grant Thorntons kundportal

Övriga