article banner

Kundinformation

För information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag, klicka här. 

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

Vi uppmanar dig att löpande besöka denna sida, då informationen beskriver hur vi hanterar personuppgifter till följd av våra kundavtal och för att kunna uppfylla våra åtaganden i dessa, vilket kan komma att ändras under tid. Det går även bra att öppna eller spara informationen som pdf. [ 88 kb ]

Bakgrund
När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Grant Thornton Sweden AB (nedan Grant Thornton). Av denna anledning lämnas följande information.

Grant Thorntons behandling av personuppgifter
Grant Thornton kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman.

Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ("penningtvättslagen") samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. 

Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Grant Thornton, eller en inom byrån personvald revisor som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändigt för Uppdragstagarens berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet samt rättsliga förpliktelser.

Grant Thornton kan även komma att behandla personuppgifter för andra riskmanagementåtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna behandling är nödvändig för Grant Thorntons berättigade intresse av att hantera risker och eventuella kravärenden samt rättsliga förpliktelse enligt bokföringslagen och tillhörande redovisningsrättslig lagstiftning.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan Grant Thornton även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Grant Thornton kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera om seminarier och andra event som Grant Thornton anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Grant Thorntons berättigade intresse av att kunna nå ut till kunder eller anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

Överföring till tredje land
Personuppgifter kan på uppdrag av Grant Thornton komma att behandlas av medlemsföretag inom den internationella organisation som Grant Thornton är medlem i eller annan som anlitas av Grant Thornton i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan. De kan vara baserade såväl inom som utanför EU/EES.

Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå , ansvarar Grant Thornton för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder t.ex. genom standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen, och villkorat med att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

Mottagare av informationen
Grant Thornton är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Grant Thornton kan komma att lämna ut personuppgifterna till medlemsföretag inom den internationella organisation som Grant Thornton är medlem eller annan som anlitas av Grant Thornton i syfte att kontrollera och upprätthålla opartiskhet och självständighet för revisorer verksamma inom Grant Thornton, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga riskmanagementåtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial.

Grant Thornton kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Grant Thornton ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter
Grant Thornton ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Grant Thorntons system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget. För mer information om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder se www.grantthornton.se/sakerhetsatgarder/.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter såsom registrerad
Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Grant Thornton skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Grant Thornton att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna.

När det gäller Grant Thorntons personuppgiftsbehandling för CRM- och marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Kontakta oss

Har du frågor om Grant Thorntons hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vill du göra en begäran om utdrag, radering eller ändring av de uppgifter som finns sparade om dig? Gå till vårt formulär för att göra en begäran.