article banner
Skattenyhet

Incitamentsutredningens förslag

Förslagen omfattar en ny skattegynnad optionsform men också ökat regelkrångel och höjd beskattning i vissa fall. Om incitamentsutredningens förslag blir verklighet, kommer utformningen av incitamentsprogram behöva ses över.

Incitamentsutredningens uppdrag var att analysera hur incitamentsprogram är utformade och hur skattereglerna påverkar utformningen. Utredningen skulle komma med förslag på förändringar som främjar Sveriges konkurrenskraft och gör det lättare för bolag att attrahera och behålla nyckelpersoner.

När en anställd köper värdepapper i det bolag som denne är anställd i, är det viktigt att ta ställning till om detta är en förmån och när den i så fall ska beskattas. Värdepapper i onoterade bolag är ofta svåra att värdera, särskilt när de är förenade med villkor om fortsatt anställning.

Utredningens tre viktigaste förslag på förändringar är:

Ny värdepappersregel. Utredningen föreslår att värdepapper som har villkor om fortsatt anställning längre än två år ska beskattas först när villkoren upphör. Förmånen vid det tillfället beskattas som inkomst av tjänst. Samtidigt ska arbetsgivaren betala sociala avgifter på beloppet. Utdelning innan villkoren upphör ska beskattas som inkomst av tjänst. Om villkoren är kortare än två år sker beskattning av förmånen redan vid tillträdet. Om värdepappret sedan ökar i värde sker beskattningen i inkomstslaget kapital.

• Kvalificerade personaloptioner. För att underlätta för små och nystartade bolag att anställa nyckelpersoner föreslår utredningen en ny typ av optioner, kvalificerade personaloptioner (KPO). En anställd som får en KPO förmånsbeskattas inte och arbetsgivaren behöver inte betala några sociala avgifter. För att optionen ska klassificeras som en KPO finns ett antal krav på företaget, den anställde och själva optionen. Bland annat ställs följande krav:

  •  Onoterat aktiebolag inom EES
  •  Högst 50 anställda och maximalt 80 mkr i omsättning
  •  Rörelsen får inte ha bedrivits längre än 7 år
  •  Det samlade värdet av optioner får inte överstiga 100 mkr
  •  Optionsinnehavaren måste arbeta minst 75 % av en heltidsanställning
  •  Optionsinnehavaren eller närstående får inte äga aktier i bolaget
  •  Värdet på optionerna får inte överstiga 5 mkr per optionsinnehavar

Kontrolluppgiftsskyldighet och dokumentationskrav. För att underlätta Skatteverkets utredning av incitamentsprogram föreslår utredningen en kontrolluppgiftsskyldighet. Om någon får köpa ett värdepapper på grund av sin anställning ska arbetsgivaren lämna kontrolluppgift. Dessutom ska arbetsgivaren dokumentera hur värderingen av värdepappret har gjorts.

Förslaget om KPO underlättar för vissa nystartade företag att attrahera nyckelpersoner. De andra delarna av utredningens förslag innebär försämringar jämfört med dagens regler.

Utredningen föreslår att reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2018.

Med dagens regler är det stor skillnad i kapitalbeskattningen för anställda beroende på vad det är för typ av ägare i bolaget. En anställd i ett bolag där ägarna själva är anställda och aktierna därmed är kvalificerade andelar i fåmansföretag, beskattas med en skattesats som kan uppgå till 57 %. En anställd i ett börsnoterat bolag beskattas med en skattesats på 30 % och en anställd i ett onoterat bolag beskattas med 25 % skatt. Det är olyckligt att utredningen inte har föreslagit regler som mildrar eller tar bort de stora skillnader i beskattning som finns idag.