article banner
Skattenyhet

10 tips inför 2020

Snart är årsskiftet här och det finns många beslut, regler och omständigheter som kan påverka skatten för dig som företagare. Våra skatterådgivare Martin Sand och Tobias Bjarneborg reder ut några av begreppen och bjuder på 10 aktuella tips inför bokslut och deklaration.

 1. Ta ut rätt lön
  Lönen påverkar inte bara vilken skatt du betalar, om du betalar statlig skatt eller endast kommunal skatt, utan även de sociala förmåner som du som företagare har rätt till. Sjukpenninggrundande inkomst, maximal pensionsgrundande inkomst och underlag för maximal föräldrapenning är flera viktiga begrepp att ha i åtanke inför ett nytt beskattningsår. Du ska alltså inte ta ut för hög lön utifrån skattesynpunkt, men inte heller för låg lön utifrån de sociala förmånerna.

  191107_figur_skattebelopp_ny.jpg

  Om du även är en aktiv delägare i ett fåmansföretag där du äger mer än fyra procent så är det viktigt att du, eller en till dig närstående person, tar ut rätt lön för att kunna tillgodoräkna dig löneunderlag baserat på de löner som totalt sett finns i fåmansföretaget. Löneunderlaget kan sedan användas till att ta ut lågbeskattad (20 procent) utdelning nästkommande beskattningsår. Lönerna 2019 påverkar alltså möjlig lågbeskattad utdelning att ta under 2020.

 2. Värnskatten försvinner
  Den stora skatteförändringen i regeringens budgetproposition för 2020 är framför allt avskaffandet av värnskatten. Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt avskaffas vilket innebär att den statliga skatten på tjänsteinkomster högst kan uppgå till 20 procent mot tidigare 25 procent.  Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020, varför det kan finnas skäl att se över om t. ex. en bonusersättning som beskattas i tjänst kan betalas ut under 2020 istället för 2019.

 3. Öka ditt anskaffningsvärde och samtidigt ditt gränsbelopp på aktier i fåmansföretag
  Har du lånat pengar till fåmansföretag? Fundera över om du vill/kan omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott för att öka anskaffningsvärdet på dina aktier, vilket också höjer årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln. Tillskott som har skett före 31 december får, om de ses som varaktiga, räknas med redan för nästa inkomstår.

 4. Återföring av bokslutsdispositioner i fåmansföretag
  Bokslutsdispositioner innebär att ett belopp är redovisat som obeskattade reserver, till exempel periodiseringsfonder. Genom att lösa upp dessa obeskattade reserver kan man öka bolagets fria egna kapital och därmed öka utdelningsmöjligheterna. Bolagsskatt betalas vid upplösningen.

 5. Starta fåmansföretag innan/efter årsskiftet
  Förvärva ett fåmansföretag innan årsskiftet för att inte gå miste om möjligheten att tillgodoräkna dig gränsbelopp för år 2020 enligt den s.k. förenklingsregeln (Förenklingsregeln får tillämpas på ett företagsinnehav per person och uppgår till 177 100 kr beskattningsår 2020 om du är ensam ägare). Gränsbeloppet beskattas med 20 procent vid utdelning eller kapitalvinst. Detta gäller både ett nytt holdingbolag såväl som ditt direktägda verksamhetsbolag.

  Om du inte har möjlighet att tillgodoräkna dig gränsbelopp för år 2020 enligt förenklingsregeln på ett effektivt sätt bör du istället överväga att förvärva ett fåmansföretag som bildats direkt efter årsskiftet, dvs. 2020. Regeringen har nämligen i oktober överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 och enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ska äldre krav på aktiekapitalets storlek gälla vid registrering av ett aktiebolag som har bildats före ikraftträdandet.

 6. Skjut på ägarförändringar till efter årsskiftet
  Du får beräkna löneunderlag i ett fåmansföretag du äger vid ingången av året, men underlaget beräknas baserat på löner i företaget och dess dotterbolag för året före beskattningsåret. En ägarförändring under december månad riskerar då att medföra att hela löneunderlaget från 2019 går förlorat. Vi rekommenderar därför ofta att ägarförändringar sker i januari före första lönekörningen för att undvika att löneunderlag från 2019 och för 2020 går förlorat.

 7. Genomför ett generationsskifte i fåmansföretag enligt de nya reglerna
  Från den 1 juli 2019 gäller nya regler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. De nya reglerna hanterar till viss del den skattemässiga särbehandling som tidigare funnits vid överlåtelser av företag inom närståendekretsen jämfört med överlåtelser till utomstående.

  Lagen innebär att om vissa förutsättningar är uppfyllda ska en andel i ett fåmansföretag inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

 8. Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster
  Realisera förluster och vinster på kapitaltillgångar innan årsskiftet för att kunna kvitta dessa. Om du exempelvis har stora räntekostnader kan du nyttja dem genom att återföra uppskovsbeloppet från din förra bostadsförsäljning. Har du sålt marknadsnoterade aktier kan du realisera förluster som du har på andra aktier och kvitta dessa enligt de kvittningsregler som gäller.

 9. Skattefria julgåvor
  Julgåvor till anställda är skattefria för anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Julgåvan får dock inte bestå av kontanter eller liknande. Om beloppet överstiger 450 kronor blir den anställde beskattad för hela beloppet.

 10. Skattereduktion för gåvor
  Från och med den 1 juli 2019 kan du återigen få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som lämnas till godkända gåvomottagare om vissa förutsättningar är uppfyllda.