article banner
Case

Så skapar du ett långsiktigt aktieägarvärde

Att skapa ett långsiktigt aktieägarvärde är inte någon snabb lösning. Tvärtom är det ett tidskrävande arbete som alltid bör vara en del av den strategiska agendan. Oavsett vad som är nästa steg i bolagets livscykel är det värdeskapande arbetet något som kan påbörjas redan idag.

Bild: Så skapar du ett långsiktigt aktieägarvärde Det finns flera förändringssituationer som är viktiga att förbereda sig i god tid inför, exempelvis ett förvärv, en geografisk expansion eller ägarförändring. Oavsett om bolaget står inför en förändringssituation eller inte är det långsiktiga värdeskapandet positivt för alla bolagets intressenter.

Det är viktigt att komma ihåg att värdeskapandet inte är någon snabb eller tillfällig lösning inför en viss förändringssituation utan något som man måste arbeta med dagligdags och långsiktigt. Men arbetet ger resultat. När en uthållig och stabil lönsamhet har skapats möjliggör detta investeringar och utvecklingsarbete för att fortsätta bolagets tillväxtresa. Det skapar också en motståndskraft för oväntade händelser och minskar beroendet av olika intressenter. Oavsett vilka prioriteringar det specifika bolaget har, bör det värdeskapande arbetet alltid vara en del av den strategiska agendan.

– För att skapa aktieägarvärden ska fokus inte vara att tillfälligt öka lönsamheten eller kassaflödena. Det handlar istället om att alltid ha en långsiktig strategi som stödjer den vision som formulerats av bolagets ägare. Att exempelvis avstå från att genomföra nödvändiga investeringar eller tillfälligt reducera kostnaderna påverkar kassaflödet positivt på kort sikt, men ökar troligtvis inte aktieägarvärdet på lång sikt. Att uppvisa en stabil och uthållig lönsamhet värderas högre av alla bolagets intressenter, säger Martin Larsson, corporate finance-konsult hos Grant Thornton.

Hans kollega Daniel Ohlsson inflikar att bolag alltid bör sträva efter en stabil och långsiktig lönsamhet. Han fortsätter:

– Även om det värdeskapande arbetet inkluderar flera åtgärder så är rådet att inte göra allt samtidigt; fokusera på ett fåtal åtgärder och följ upp dessa. För att komma igång fokuserar du på det du enklast kan påverka. Du kan exempelvis se över betalningsrutiner för leverantörer och kunder, skapa ordning och reda och vidta andra åtgärder för att minska affärsrisken.

Värdeskapande åtgärder
Det finns ett antal olika områden som ägarledda bolag kan arbeta med ochfokusera på i det värdeskapande arbetet. På sidan 7 hittar du tips från Martin och Daniel om fem värdeskapande åtgärder som ofta är relevanta för ägarledda bolag. Ordning och reda möjliggör en effektiv uppföljning av verksamheten. Om du har dokumenterat verksamhetskritiska processer och har struktur på dokumentationen underlättas uppföljning och kontroll. Vid exempelvis en ägarförändring skapar ordning och reda dessutom ett ökat förtroende hos investerarna vilket normalt påverkar värdet på bolaget positivt.

– Det är också viktigt med ansvarsfullhet inom etik, miljö och ekonomi; det är nödvändigt för att nå en stabil och uthållig lönsamhet och i slutändan skapa ett långsiktigt aktieägarvärde. Ytterst syftar aktiebolag till att skapa värde för ägarna, men alla bolagets intressenter (såsom finansiärer, leverantörer, kunder, samhälle och medarbetare) har i längden nytta av bolagets värdeskapande, säger Martin.

En annan viktig punkt för de flesta företag är att minska beroendet av enskilda nyckelpersoner, kunder och leverantörer och därmed reducera affärsrisken.

– Om ett bolag är väldigt beroende av en nyckelperson, som innehar flera kund- och leverantörskontakter och samtidigt har störst kunskap om kritiska verksamhetsprocesser blir bolaget såklart väldigt sårbart om denna person inte längre finns tillgänglig av någon anledning. Från ett marknadsperspektiv gäller samma förhållande: ett stort beroende av en enskild kund eller leverantör är givetvis en riskfaktor. Utifrån ett långsiktigt perspektiv kan en breddning vara en åtgärd för att minska affärsrisken, säger Daniel.

Viktigt att tydliggöra roller
Martin påpekar att det är naturligt att entreprenören i ägarledda bolag initialt i etableringsfasen är både ägare, styrelse och vd. Däremot är det viktigt att när tillväxten tilltar och bolaget ökat i storlek att dessa roller tydliggörs för att kunna ta nästa steg i bolagets livscykel på ett framgångsrikt sätt. Det värdeskapandet arbetet börjar hos ägarna genom att de formulerar en tydlig framtida målbild för bolaget. När ägarna är överens är det viktigt att styrelsen och vd:n blir delaktiga i det strategiska arbetet med att skapa värden i verksamheten.

– Den bästa hjälpen i det värdeskapande arbetet är att få ta del av erfarenheter från en entreprenör som själv har gjort samma tillväxtresa. Försök att hitta en mentor eller coach som kan fungera som bollplank. När bolaget nått en viss storlek eller har specifika utmaningar att hantera kan ett aktivt styrelsearbete vara ett bra stöd. Sedan finns såklart rådgivare med specialistkunskap att vända sig till, säger Daniel.

– Vid transaktionstillfället i ett förvärv eller en försäljning är de finansiella, legala och kommersiella aspekterna viktiga att hantera på ett korrekt sätt. Därför är rekommendationen att alltid anlita en rådgivare i dessa situationer. Dessutom underlättar en rådgivare ofta processen så att entreprenören kan fokusera på det som är viktigast, den dagliga driften av bolaget, avslutar Martin.