Allmänna villkor för seminarier, event m.m.

Dessa allmänna villkor gäller för seminarier, kurser, nätverksträff, event och liknande ("Aktivitet") inom Grant Thornton Sweden AB ("Grant Thornton").

Deltagarantal
På samtliga Aktiviteter är deltagarantalet begränsat. Vid fullbokad Aktivitet fördelas ytterligare platser utifrån en väntelista i den ordning anmälan har gjorts.
Aktivitet med för lågt deltagarantal genomförs ej. Alla eventuellt förbetalda deltagaravgifter kommer då att återbetalas. Andra kostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader ersätts inte.

Deltagande
Vi förbehåller oss rätten att i förekommande fall neka deltagare från konkurrerande verksamheter eller tillsynsfunktioner tillträde till Aktivitet. Skälet till detta är dels att vi vill kunna erbjuda en mötesplats som utan begränsning öppnar upp för diskussion och frågor, dels för att värna om företagshemligheter. Nekat deltagande meddelas vederbörande via e-post innan arrangemangets utsatta datum.

Grant Thornton förbehåller sig rätten att vid lärares/presentatörs sjukdom eller annat förhinder ersätta denna med en enligt Grant Thorntons bedömning likvärdig lärare/presentatör. Grant Thornton reserverar även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på webbplatsen.

Upphovsrätt m.m.
Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Grant Thorntons produkter och tjänster tillhör Grant Thornton. Innehåll i utbildningsmaterial, presentationer och liknande är endast ämnat för deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Grant Thornton.

Oförutsedda händelser, force majeure
Grant Thornton ansvarar inte för försenad leverans eller deltagares kostnad som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför Grant Thorntons kontroll och som Grant Thornton inte kan påverka.

Disclaimer
Innehållet och eventuellt tillhörande informationsmaterial som lämnas vid Aktivitet är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller utgöra grund för deltagare att fatta beslut i konkreta frågor. Innehållet och material är endast ämnat att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Innehåll i presentation och material är baserat på presentatörens tolkning av lagar, förordningar etc. vid tiden då materialet upprättades, vilka kan ändras över tiden. Grant Thornton kan inte lämna några garantier om att den information som presenteras eller att materialet är fullständigt, korrekt eller vid varje tid uppdaterat. Grant Thornton friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när informationen eller det material som lämnas vid Aktivitet tillämpas. För det fall Grant Thornton ändå skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig innefatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador.

Avgift
Deltagaravgift varierar beroende på Aktivitet. Även kostnadsfria Aktiviteter förekommer.

Betalning
När du bokar en Aktivitet, företrädesvis via Grant Thorntons webbplats, skickas ett e-mail med bekräftelse till dig. Bekräftelsen kan även tjäna som faktura. I förekommande fall är betalningstiden 30 dagar från fakturadatum.

Anmälan
Anmälan till en Aktivitet kan ske via Grant Thorntons webbplats. Anmälningarna antas i den ordning de inkommer. Principen "först till kvarn" gäller.

Avbokning eller avanmälan
Avbokning ska ske skriftligen per e-post till marknad@se.gt.com. Platserna är ofta begränsade och kostnadsfria, men vid utebliven närvaro debiteras en kostnad om 500 kronor per tillfälle. Byte av deltagare kan ske när som helst utan kostnad.

Så behandlar vi personuppgifter
Grant Thornton kommer att behandla personuppgifter med anledning av din anmälan, beställning och därefter deltagande. Information om sådan personuppgiftsbehandling finns att läsa här.

På Aktivitet kan bild- och ljudupptagningar förekomma. Dessa kan komma att användas för att informera om verksamheten eller Aktiviteten på vår webbplats och sociala media. I möjligaste mån kommer deltagare ombes att godkänna att vi tar bilder och filmar i samband med en Aktivitet och att dessa får användas på dessa sätt. Vid invändning från deltagare kommer dock fotografering och filmning undvikas. Om du har invändningar mot att vi använder en bild där du identifierar dig själv är du välkommen att kontakta oss.