David Ramm Partner Advisory Stockholm +46 8 524 674 08