Internrevision – en nyckelfaktor för din organisations framgång

Internrevision är en oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsinsats som syftar till att skapa mervärde samt förbättra en organisations verksamhet. Internrevisionen hjälper en organisation att uppnå sina mål, genom att införa en systematisk och disciplinerad metod för att utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, kontroll- och styrningsprocesser.

 • Objektiva och opartiska granskningar
 • Tillgång till specialistkompetens och branschkunskap
 • Kunskapsöverföring och kompetensutveckling
 • Objektiva och opartiska granskningar
  Objektiva och opartiska granskningar
  Vår internrevision utförs oberoende och objektivt. Vi granskar er verksamhet utan några förutfattade meningar, vilket innebär en ärlig bedömning av era processer och kontroller.
 • Tillgång till specialistkompetens och branschkunskap
  Tillgång till specialistkompetens och branschkunskap
  Genom vårt team av erfarna specialister får ni tillgång till djupgående kunskap inom olika områden. Vi förstår er bransch och tillämpar bästa praxis för att erbjuda er skräddarsydda granskningslösningar.
 • Kunskapsöverföring och kompetensutveckling
  Kunskapsöverföring och kompetensutveckling
  Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet till er organisation. Genom att arbeta tillsammans med oss får ni inte bara granskning och rådgivning, utan även möjlighet att utveckla er egen kompetens och förbättra er interna kapacitet för att effektivt kunna hantera risker och förbättra processer.

Inom internrevision erbjuder vi

De tjänster som vi erbjuder inom internrevision har en generös bredd eftersom vi har möjlighet att anpassa vår leverans till er utifrån era behov. Vår metod för att genomföra internrevisioner överensstämmer med branschorganisationen för internrevisorer (Institute of Internal Auditors (IIA)) och är utformad för att stärka profilen för internrevisionsfunktionen inom din organisation.

 • Outsourcad internrevision
 • Co-sourcing av internrevision
 • Extern kvalitetsbedömning (EQA) av internrevisionsfunktionen

Internrevision

Så hjälper vi dig

På Grant Thornton har vi ett brett team av risk- och internrevisionsexperter som kan hjälpa er med outsourcad eller co-sourcad internrevision, alternativt interimtjänster vid behov. Varje upplägg har sina fördelar.

Outsourcad internrevision

Din organisations internrevisionsfunktion är outsourcad till Grant Thornton. Vi utför alla steg i internrevisionens livscykel, från att utarbeta en årlig riskanalys och internrevisionsplan, till att planera enskilda internrevisioner, fältarbete och rapportering. Vi rapporterar löpande till revisionskommittén med tydliga internrevisionsresultat och relevanta rekommendationer för förbättringar.

Fördelarna med att outsourca internrevisionsfunktionen är riskhantering och objektivitet:

 • En objektiv och opartisk bedömning av organisationens risker och kontroller
 • Årlig internrevisionsplan: En systematisk identifiering, bedömning och prioritering av potentiella risker för din organisation och anpassning av de årliga internrevisionsaktiviteterna till de områden där riskerna är som störst
 • Tillgång till specialiserad kompetens och expertis: Tillgång till vår pool av erfarna experter som bidrar med sina perspektiv och omfattande erfarenhet inom risk- och internrevisionsområdet
 • Kostnadsbesparingar: Outsourcing av internrevisionsfunktionen kan leda till betydande kostnadsbesparingar för en organisation, genom att undvika de kostnader som är förknippade med att anställa och utbilda heltidsanställd internrevisionspersonal
 • Fokus på kärnverksamheten: Genom att outsourca internrevisionsfunktionen kan ledningen fokusera på viktiga affärsaktiviteter, innovation och värdeskapande initiativ

Co-sourcing av internrevision

I en co-sourcad internrevisionsmodell arbetar vi med organisationens internrevisionsteam för att tillsammans genomföra den årliga internrevisionsplanen. Denna modell ger specialistkompetens till viktiga granskningar och tillhandahåller ytterligare resurser efter behov. Vår strategi är inriktad på att maximera kundvärdet, med kunskapsöverföring och funktionell utveckling genom hela projekten.

Fördelarna med co-sourcing av internrevisionsfunktionen är:

 • Kunskapsöverföring och kompetensutveckling: Co-sourcing möjliggör överföring av kunskaper och färdigheter från externa experter till internrevisionsteamet
 • Specialisering: Tillgång till vår specialistkompetens och branschkunskap
 • Flexibilitet och skalbarhet: Co-sourcing ger flexibilitet genom att organisationer kan skala upp internrevisionsfunktionen utifrån specifika behov. Under högsäsong eller vid komplexa projekt kan organisationer använda sig av externa exporter för att komplettera sina interna resurser
 • Bevarande av kunskap: Förmåga att behålla institutionell kunskap genom organisationen

Extern kvalitetsbedömning (EQA) av internrevisionsfunktionen

Branschorganisationen för internrevisorer (The Institute of Internal Auditors (IIA) kräver att internrevisionsfunktioner genomgår en extern kvalitetsbedömning (External Quality Assessment (EQA)) minst en gång vart femte år. Den externa kvalitetsbedömningen är utformad för att bedöma internrevisionsfunktionens kvalitet och effektivitet. Grant Thorntons experter kan genomföra en extern kvalitetsbedömning av er internrevisionsfunktion i enlighet med de regler som utfärdats av branschorganisationen för internrevisorer (IIA).

Fördelarna med en extern kvalitetsbedömning (EQA) är:

 • Ökad trovärdighet och ökat förtroende: En extern kvalitetsbedömning ger ledningen och styrelsen en försäkran om att internrevisionsfunktionen arbetar i enlighet med interna standarder och bästa praxis
 • Kontinuerlig förbättring: Den externa kvalitetsbedömningen identifierar styrkor och förbättringsområden inom internrevisionsfunktionen
 • Anpassning till internationella standarder: Den externa kvalitetsbedömningen säkerställer att internrevisionsfunktionen följer de internationella standarder för yrkesutövning inom internrevision, som fastställts av branschorganisationen för internrevisorer (IIA)
 • Demonstration av ansvarstagande: Genom att undergå en extern kvalitetsbedömning visar internrevisionsfunktionen sitt engagemang gällande ansvar och transparens

En internrevision ger trygghet och bättre kontroll över verksamheten. I noterade bolag ser vi att internrevisionen kan tillföra ett särskilt värde och vara ett centralt inslag för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och upprätthålla marknadens förtroende för verksamheten.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Bolagsstyrningsrapportering

En kartläggning av svenska börsbolag. Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Insikt

Framtidens nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.