Vi hjälper dig med hållbarhetsredovisning och CSRD

I takt med att hållbarhetsrapportering ökar väljer allt fler bolag att integrera sitt hållbarhetsarbete i sina årsredovisningar. Vi erbjuder stöd för att hantera den växande mängden lagstiftning och krav, såsom CSRD och EU:s taxonomi. Genom att utveckla effektiva processer och rutiner för datainsamling, som går i linje med exempelvis GRI, hjälper vi bolag att skapa en solid grund för hållbarhetsrapportering. Med tanke på de högre kraven från EU-direktiv och förordningar, som CSRD och EU-taxonomin, blir det allt viktigare för företag att agera i enlighet med dessa.

 • Ökad transparens och jämförbarhet
 • Granskning och ansvar
 • Förebyggande av Greenwashing
 • Ökad transparens och jämförbarhet
  Ökad transparens och jämförbarhet
  Genom CSRD-direktivet integreras företagens hållbarhetsinformation i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Detta ökar transparensen och gör det möjligt att jämföra hållbarhetsprestationer mellan olika bolag.
 • Granskning och ansvar
  Granskning och ansvar
  CSRD kräver att företagens hållbarhetsrapportering granskas av en revisor eller extern granskare. Detta stärker ansvarsutkrävandet och säkerställer att informationen är tillförlitlig och korrekt.
 • Förebyggande av Greenwashing
  Förebyggande av Greenwashing
  CSRD syftar till att förhindra Greenwashing. Genom att integrera hållbarhetsinformation i årsredovisningen och granska den, minskar risken för vilseledande marknadsföring.

Inom hållbarhetsredovisning och CSRD erbjuder vi

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) innebär en mer omfattande hållbarhetsrapportering för företag. Vi hjälper ditt företag att stå rustad inför framtidens rapportering och att leva upp till kraven i CSRD.

 • CSRD gap-analys av ert befintliga arbete inom CSRD och ESRS
 • Väsentlighetsanalys och dubbel materialitet
 • Datastrategi för insamling och rapportering
 • Projektledning i implementeringsarbetet
 • Förberedelse inför och rapportering i enlighet med ramverk som CSRD, EU:s taxonomi och Global Reporting Initiative (GRI)
 • Översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning utifrån CSRD
 • Utbildningar inom CSRD

Vi hjälper dig att komma igång!

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.

Så hjälper vi dig

Vi hjälper kunder att förstå hur de träffas av lagkrav som CSRD och EU:s taxonomin samt hur implementeringen ska gå till. Vårt stöd sträcker sig till att forma effektiva rapporteringsprocesser och etablera smidiga rutiner för datainsamling. Dessutom erbjuder vi rådgivning kring lämpliga systemstöd för att underlätta processen.

CSRD gap-analys av ert befintliga arbete inom CSRD och ESRS

Vi hjälper er att utföra en gap-analys av ert befintliga arbete och prioriterade väsentliga frågor mot upplysningskrav i ESRS-standarderna.

Väsentlighetsanalys och dubbel materialitet

Vårt team kan hjälpa er med bedömning och validering av dubbel väsentlighet inklusive kartläggning av värdekedja och att identifiera och prioritera de viktigaste hållbarhetsfrågorna för verksamheten genom intressentdialoger.

Projektledning i implementeringsarbete

Vi bistår med projektledning och rådgivning för att sätta upp processer, utvärdering och implementering av interna kontroller för att hantera identifierade gap samt framtagande och revidering av policyer.

Datastrategi för insamling och rapportering

Vi kan hjälpa er med rådgivning och strategi kring insamling av data som uppfyller kraven för en rapport i linje med CSRD.

Förberedelse inför och rapportering i enlighet med ramverk som CSRD, EU:s taxonomi och Global Reporting Initiative (GRI)

Vi hjälper våra kunder i implementeringsfasen och med uppsättning av effektiva rapporteringsprocesser.

Översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning utifrån CSRD

Hållbarhetsdata kan upplevas som komplex och svår eftersom hållbarhet omfattar olika delar. Det finns flera ramverk att följa och olika sätt att redovisa sin hållbarhetsdata. Med en granskning som också omfattar ett bestyrkande skapas förutsättningar för ökad trovärdighet och möjlighet att utveckla sin rapportering. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med granskning av din hållbarhetsrapport.

Utbildningar inom CSRD

Vi hjälper er att etablera förståelse för krav, ansvar och det arbete som krävs för att efterleva CSRD.

Så jobbar vi

För att leva upp till intressenters krav och förväntningar på företagets hållbarhetsrapportering arbetar vi efter en väl genomarbetad, beprövad och värdeskapande process som utgår från ditt företags specifika förutsättningar. Som utgångspunkt består den av fyra steg där vi går från nuläge till analys av hur hållbar din organisation är och vilka åtgärder du bör genomföra framåt:

Nulägesanalys

Vi gör vi en nulägesanalys och går igenom var organisationen står i dag. Vi diskuterar även er affärsmodell och identifierar existerande policys, rutiner och processer.

Omvärldsanalys

Vi tar fram en omvärldsanalys med utgångspunkt i rådande trender, omvärldsförändringar, intressentkrav, branschen och konkurrenter. Vi diskuterar omvärldens krav på hållbarhetsrapportering och hur konkurrensfördelar kan skapas genom hållbarhetsarbetet.

Risk- och väsentlighetsanalys

Vi tar fram en gemensam risk- och väsentlighetsanalys där vi identifierar och prioriterar väsentliga sociala, miljömässiga och affärsetiska risker och möjligheter. Denna hjälper dig navigera bland olika intressenters förväntningar, risker och möjligheter samt prioritera vilka frågor som är strategiskt viktiga för ditt företag att fokusera på.

Relevanta mål

Vi sätter relevanta mål och tar fram tillhörande KPI:er som linjerar med resterande långsiktiga affärsmål utifrån de områden som identifierats.

Insamling, granskning och publicering

Slutligen samlar vi in data och information till hållbarhetsrapporten och tar fram ett utkast. Därefter går vi igenom rapporten tillsammans för att säkerställa högkvalitativt resultat samt diskuterar nästa steg för att ta bolaget mot en mer långsiktig, hållbar och lönsam framtid. I detta steg arbetar vi tillsammans med företags kommunikationsavdelning. Under hela processen fram till en färdig hållbarhetsrapport bistår Grant Thorntons experter löpande med rådgivning, insamling av existerande data och strukturering av rapporten för att göra processen så effektiv som möjligt.

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

CSRD ger oss verktygen och insikterna för att ta hållbarhetsrapporteringen till nästa nivå - tillsammans rustar vi oss för en framtid där transparens och ansvarstagande är avgörande för framgång.

Annika Norrman NordellHead of Business Risk Services

Annika Norrman Nordell

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Artikel

Yttre hoten ökar – snart riskerar företag sanktioner om de inte är rätt rustade

Det säkerhetspolitiska läget i världen har kraftigt försämrats samtidigt som många svenska företag drabbas av kriminalitet och cyberattacker. Kunskapen hos företagen måste öka – och kanske finns nyckeln i de kommande EU-direktiven. Experterna guidar i hur CSRD, ESG, CER och NIS2 kan göra företagen mer motståndskraftiga.

Vanliga frågor om CSRD

Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv och en del av EU:s så kallade gröna giv vars mål är att öka transparens, kvalitet och jämförbarhet. CSRD ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive), liksom Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

Varför införs CSRD?

CSRD har som mål att öka kvalitet, transparens och jämförbarhet gällande hållbarhetsredovisning. Detta innebär bland annat att investerare och övriga intressenter får tillgång till information som möjliggör en bedömning av investeringsrisker till följd av hållbarhetsrisker inom alla ESG-områden (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning). Vidare ställer CSRD krav på att den hållbarhetsinformation som presenteras i hållbarhetsrapporten, ska genomgå en översiktlig granskning, utförd av en oberoende revisor.

Hur påverkas ditt företag av CSRD?

Direktivet innebär att hållbarhetsrapportering ska ske i enlighet med ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som tagits fram av EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) och ställer bland annat krav på att företag ska använda sig av dubbel väsentlighet i sin hållbarhetsrapportering.

ESRS består av 12 standarder och 82 nyckeltal, dels gemensamma generella och dels ämnesspecifika kopplat till ESG-områdena.

 • E (miljö): standarder för klimatförändringar, föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem samt resursanvändning och cirkulärekonomi 
 • S (samhällsansvar): standarder för egen arbetskraft, arbetare i värdekedjan, påverkan på lokalsamhällen samt konsumenter och slutanvändare 
 • G (bolagsstyrning): standarder för affärsetik


Vilka standarder och nyckeltal ditt företag ska rapportera på styrs utifrån den dubbla väsentlighetsanalysen.

När träder CSRD i kraft?

Viktiga datum

Räkenskapsåret 2024 (rapporter som avlämnas år 2025):
För noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda.

Räkenskapsåret 2025 (rapporter som avlämnas år 2026):
För företag som uppfyller minst två av följande kriterier.
Över 50 miljoner euro i nettoomsättning
Över 25 miljoner euro i balansomslutning
Över 250 anställda

Räkenskapsåret 2026 (rapporter som avlämnas år 2027):
För noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt vissa försäkringsföretag.

*Den 15 februari 2024 kom regeringen med en lagrådsremiss med andra datum och gränsvärden.

Vanliga frågor om hållbarhetsredovisning

Varför behövs en hållbarhetsredovisning?

Det finns många goda anledningar till att ta fram en hållbarhetsredovisning. Större företag är skyldiga att göra detta enligt lag. Men i praktiken är hållbarhetsredovisning relevant för alla företag som vill agera hållbart. Samtidigt ökar förväntningarna från både kunder, investerare och medarbetare att företag ska agera hållbart. Detta ökar i sin tur incitamenten för organisationer i alla branscher och storlekar att ta fram en struktur utifrån vilken de kan utveckla och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna framåt.

Vad gör en hållbarhetsredovisning?
 • Identifierar nuläge
 • Tydliggör vision och strategi
 • Effektiviserar verksamhetens insamling av data
 • Säkrar förtroende och skapar engagemang
 • Motiverar medarbetare
 • Attraherar kapital

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.

Få de senaste insikterna, tips och råden samt inbjudningar till aktuella event direkt i din inkorg.