Granskningsuppdrag utifrån dina specifika behov.

Våra revisorer stöttar dig med alla typer av granskningsuppdrag, både i rollen som vald revisor eller oberoende revisor.

Granskning enligt särskild överenskommelse
När vi får i uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse, omfattar det att göra väl definierade granskningsåtgärder samt att rapportera faktiska iakttagelser eller slutsatser till dig som kund.

Ett vanligt exempel är när en bank efterfrågar en oberoende granskning av hur ett kundavtal har redovisats. Det kan även handla om värdering av lager, kundfordringar, avsättningar eller annan fordran. Det kan också innebära att utföra särskilda kontrollåtgärder, till exempel att genomföra kontrollinventering i butiker som ett led i ditt företags egna kontrollåtgärder.

Andra intyg från revisor
Det finns ett antal andra intyg som efterfrågas i samband med revision, bland annat sådana som krävs enligt Aktiebolagslagen vid utdelning, emission, fusion eller förtida avgång. Ett annat exempel är intyg som krävs av en branschorganisation eller annan avtalspart, om ditt företag eller ägaren har någon form av åtagande eller rapporteringsskyldighet som behöver verifieras.

Bestyrkandeuppdrag
En revisor kan också utföra andra bestyrkandeuppdrag än revision. Detta görs med olika grader av bestyrkande; rimlig säkerhet eller begränsad säkerhet. Andra bestyrkandeuppdrag efterfrågas främst av ideella organisationer, biståndsorganisationer och offentligt finansierad verksamhet.

Oavsett vilken typ av granskningsuppdrag som är aktuella för ditt företag, kan vi stötta och genomföra professionell granskning så att du som företagare eller ägare kan känna dig trygg.

Auktoriserad revisor Joakim Söderin Kontakta Joakim