Kvalificerad värderingsrådgivning som anpassas efter dina behov.

Grant Thornton har över 500 specialister i fler än 60 länder som erbjuder värderingsrådgivning i samband med avyttringar, förvärv, samgåenden, incitamentsprogram, aktieägarrelaterade frågeställningar, värdering av immateriella tillgångar och skatteärenden. Vi agerar också experter i komplexa redovisningsfrågor kopplat till värdering.

Vårt team i Sverige har gedigen erfarenhet som oberoende värderingsexperter. Vi har vana att agera i publika uppdrag som rådgivare i samband med fairness opinions, komplicerade tvister och i tvångsinlösenärenden.

Värderingsfrågor kan till exempel bli aktuella vid en försäljning eller förvärv av bolag, när man ska ta in eller köpa ut andra delägare, vid omstruktureringar, vid införande av optionsprogram, vid apportemissioner och vid utköp från börsen. Det kan också bli aktuellt i samband med tvångsinlösen, tvister och redovisning av förvärv eller nedskrivningsprövningar samt vid bedömning av värde på immateriella rättigheter såsom varumärken, patent och så vidare.

Vi anpassar alltid vår insats efter den aktuella frågeställningen och dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ansvarig för Valuation services Magnus Sörling Kontakta Magnus